Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja – Studia I stopnia

Dlaczego warto studiować Profilaktykę społeczną i resocjalizację w IPSiR UW? – posłuchaj podcastu

Co robią zawodowo absolwenci, studenci i wykładowcy Profilaktyki społecznej i resocjalizacji na UW? – posłuchaj podcastu

1. Oczekiwane cele kształcenia

Celem studiów I stopnia w IPSiR na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest przygotowanie specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem problemów społecznych, organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów społecznych oraz fachowców dla instytucji mających za zadania reagować na problemy społeczne wynikające z patologii społecznych. Jest to kształcenie specjalistów zajmujących się problematyką przestępczości, uzależnienia od środków odurzających, różnego rodzaju zachowaniami dewiacyjnymi dorosłych i młodzieży, w tym szczególnie nieletnich, oraz dysfunkcjami rodziny. Jest to również kształcenie osób zdolnych do fachowego zajmowania się problematyką migracji oraz społeczną adaptacją osób odmiennych kulturowo, a także zagadnieniami związanymi z marginalizacją społeczną osób i grup społecznych wynikającą z biedy, bezrobocia, bezdomności i innych czynników dezintegracji społecznej. Zadaniem studiów IPSiR jest przekazanie w szerokim zakresie ogólnej wiedzy akademickiej w wyżej wymienionym dziedzinach, jak i wiedzy praktycznej, zorientowanej na przygotowanie absolwentów do wykonywania konkretnie sprofilowanych ról zawodowych. W celu optymalnego przygotowania do konkretnie nakreślonych ról zawodowych, studenci IPSiRu od II roku kontynuują studia zgodnie ze swoimi indywidualnymi zainteresowaniami w ramach specjalizacji: prawno-kryminologicznej, psychosocjologii problemów społecznych, wychowania resocjalizującego oraz migracji i integracji kulturowej.


Program studiów stacjonarnych od 2021
Program studiów niestacjonarnych od 2021

Program studiów stacjonarnych od 2019
Program studiów niestacjonarnych zaocznych od 2019

Program studiów stacjonarnych od 2017
Program studiów niestacjonarnych zaocznych od 2017

2. Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów I stopnia w IPSiR posiada ogólną wiedzę pozwalającą rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne oraz procesy polityczne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Absolwent potrafi dokonać złożonej analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych, społeczeństwa jako całości systemowej oraz poszczególnych jednostek ludzkich, biorąc pod uwagę oddziaływanie czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych i innych, które generują rozmaite problemy społeczne. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów kontroli społecznej, a w szczególności systemów penalnych. Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu osobistym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zasobami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz środkach masowego przekazu. Jest ponadto przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

W pracy absolwent posługuje się zdobytą w czasie studiów interdyscyplinarną wiedzą na temat badanych problemów społecznych z zakresu nauk prawnych, polityki kryminalnej i społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii i politologii, umożliwiającą mu przeciwdziałanie rozmaitym patologiom społecznym, a w szczególności przestępczości i innym dewiacjom społecznym i indywidualnym. W zakres podstawowych umiejętności absolwenta wchodzi zdolność diagnozowania problemów społecznych oraz sytuacji społecznych i indywidualnych o charakterze problemowym, wymagających natychmiastowych interwencji lub długofalowych rozwiązań. Podstawową umiejętnością jest także projektowanie, realizowanie oraz ewaluacja programów resocjalizacyjnych w zakładach karnych, zakładach poprawczych, profilaktycznych, instytucjach opieki i pomocy społecznej, ośrodkach reintegracji osób społecznie wykluczonych i innych organizacjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych. Absolwent studiów licencjackich w zakresie profilaktyki i resocjalizacji umie także pracować w zespole interdyscyplinarnym, potrafi komunikować się ze specjalistami różnych dyscyplin, na przykład psychologiem klinicznym, policjantem, sędzią, nauczycielem itp., to znaczy, dostarczać im odpowiednich informacji i wykorzystywać informacje od nich otrzymywane do własnego działania zawodowego. Absolwent potrafi także interpretować przepisy prawne potrzebne do wykonywania zawodu.

Absolwent IPSiR, to odpowiednio wykwalifikowany kandydat do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości, w organach bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego, szczególnie w straży miejskiej, policji ścigającej przestępczość pospolitą oraz zajmujących się problematyką nieletnich; w instytucjach wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze; w oświatowych placówkach diagnostycznych, wychowawczych, opiekuńczych, jak np. pogotowia opiekuńcze, domy dziecka itd.; w ochronie zdrowia – instytucjach diagnostycznych i terapeutycznych zwłaszcza ukierunkowanych na leczenie uzależnień (narkomania i alkoholizm) oraz zaburzeń zachowania; biurach polityki społecznej, urzędach pracy, ośrodkach pomocy rodzinie, urzędach ds. uchodźców, udzielających pomocy migrantom i osobom odmiennym kulturowo, organizacjach i instytucjach zajmujących się bezrobotnymi i bezdomnymi oraz pomocą postpenitencjarną.

2.1. Kwalifikacje absolwenta specjalizacji: Prawno-kryminologicznej

Jest przeznaczona dla studentów, których interesuje problematyka przestępczości, motywy działania sprawców, funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, charakterystyka ofiar przestępstw oraz polityka kryminalna. Jeśli myślisz, że Twoja droga zawodowa to bycie policjantem, funkcjonariuszem Służby Więziennej czy Straży Granicznej, kuratorem, badaczem przestępczości czy analitykiem bezpieczeństwa, to właśnie specjalizacja prawno-kryminologiczna powinna być pierwszym krokiem na drodze Twojej kariery.

Absolwent specjalizacji Prawno-kryminologicznej – kryminolog – wyposażony jest w wiedzę ogólną i specjalistyczną pozwalającą rozumieć zjawiska patologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości. Zna procesy historyczne, którym podlegała przestępczość i jej współczesne trendy. rozumie ewolucję, której podlegają instytucje zajmujące się kontrolą przestępczości. Potrafi ulokować problemy społeczne w ich kontekstach: filozoficznym, socjologicznym i psychologicznym. Zna prawo, które jest podstawowym regulatorem stosunków społecznych, i jako takie rządzi działaniem instytucji, zajmujących się kontrolą przestępczości. Ma wiedzę z zakresu praw człowieka, która pozwala mu dostrzegać moralny i etyczny wymiar pracy z człowiekiem, a także widzieć ograniczenia, jakim muszą podlegać działania instytucji publicznych. Ma wiedzę, niezbędną do analizowania przestępczości w Polsce, a także do ulokowania jej w kontekście europejskim i światowym. Potrafi wypracować strategie działania w skali makro (polityka kryminalna), a także postępowania z grupą czy prowadzenia indywidualnego przypadku. Posiada praktyczne umiejętności radzenia sobie z przypadkiem.

Absolwent specjalizacji przygotowany jest do pracy w takich instytucjach jak: policja, straż miejska, straż graniczna, służby specjalne, instytucje izolujące dla dzieci i dorosłych, (w tym w zakładach poprawczych oraz zakładach karnych) a także w organizacjach pozarządowych zajmujących się działalnością edukacyjną, pomocową, profilaktyczną, korekcyjną i terapeutyczną oraz w mediach, w redakcjach i programach specjalizujących się przekazywaniu informacji o przestępczości i polityce kryminalnej. Nasi absolwenci podejmują również pracę w podobnych instytucjach innych państw unijnych.

2.2. Kwalifikacje absolwenta specjalizacji: Wychowanie resocjalizujące

Koordynatorem specjalizacji wychowanie resocjalizujące jest Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Zatrudnieni tam nauczyciele akademiccy zwracają szczególną uwagę na aktywizujące metody pracy ze studentami, zapraszają na warsztaty specjalistów oraz praktyków z placówek wychowawczych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych. Niektóre zajęcia odbywają się w poza salą wykładową, np. w przyszłych miejscach pracy absolwentów. Wykładowcy poza krajową i międzynarodową aktywnością naukowo-badawczą, w większości mają bogate doświadczenia praktyczne, prowadząc działania edukacyjno-korekcyjne, prewencyjne i resocjalizacyjne.

Absolwent specjalizacji wychowanie resocjalizujące posiada uporządkowaną i wielodyscyplinarną wiedzę na temat nieprzystosowania społecznego oraz współczesnych nurtów resocjalizacji. Dysponuje wiedzą oraz umiejętnościami, m.in. w zakresie: diagnozowania jednostek i środowisk wychowawczych, metodyki resocjalizacyjnej adresowanej do różnych grup odbiorców (zarówno w środowisku otwartym, jak i instytucjonalnym). Potrafi pracować w zespole projektowym oraz samodzielnie opracować i realizować programy profilaktyczno-wychowawcze, edukacyjne i resocjalizacyjne.

Absolwent specjalizacji wychowanie resocjalizujące posiada przygotowanie pedagogiczne.

Ukończenie studiów II stopnia (magisterskich) lub studiów podyplomowych, wraz z przygotowaniem pedagogicznym, uprawnia go do pracy,  m.in. na stanowisku wychowawcy/pedagoga w: 

– młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

– zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich 

– szkołach, przedszkolach, bursach, internatach, placówkach wsparcia dziennego

– poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ponadto, absolwent specjalizacji wychowanie resocjalizacyjne jest przygotowany do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych bądź organizacjach pozarządowych realizujących zadania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne.

Jesteśmy na Facebooku – Wychowanie resocjalizujące IPSiR UW

2.3. Kwalifikacje absolwenta specjalizacji: Rewitalizacja i innowacje społeczne

Absolwent specjalizacji zna metody diagnozowania, analizy i interpretacji wielowymiarowych zjawisk społecznych i publicznych, posiada wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania społeczności i samorządu lokalnego, umie zaprojektować, przeprowadzić i nadzorować projekty rewitalizacji społecznej w różnych typach społeczności. Potrafi za pomocą oryginalnych, innowacyjnych narzędzi stworzyć sieć partnerów społecznych działających na jej rzecz. Zna specyfikę i mechanizmy funkcjonowania zarówno instytucji państwowych, jak i organizacji pozarządowych oraz firm i przedsiębiorstw rynkowych. Posiada i wykorzystuje w praktyce unikatową wiedzę z ekonomii, zarządzania, pedagogiki, marketingu i psychologii pozwalającą na kreatywne i innowacyjne rozwiązywanie problemów społecznych. Potrafi zorganizować pracę partnerów w środowisku, przygotować zarówno samodzielne, jak i współistniejące z rewitalizacją infrastrukturalną programy aktywizacji społeczności, a także przełożyć rozwiązywanie problemów społecznych na formę usługi społecznej/publicznej. Umie wyszukiwać i selekcjonować informacje na temat funduszy, potrafi również wypełnić i złożyć wniosek o środki finansowe. Potrafi skutecznie komunikować się, prowadzić mediacje i dialog; posiada i potrafi zastosować w praktyce najnowszą wiedzę ułatwiającą budowanie kapitału społecznego czy sieci społecznych w środowisku. Jest przygotowany do pełnienia podwójnej roli: menedżera społecznego i animatora.

Jest wyposażony w kompetencje:

  • twarde (manager społeczny): projektowania, zarządzania i ewaluacji projektów społecznych;
  • miękkie (animator społeczny): budowania sieci społecznych, mobilizacji społeczności, organizowania procesów edukacyjnych.

Absolwent specjalizacji ma kwalifikacje pozwalające na zatrudnienie w takich instytucjach, jak: agendy międzynarodowych i europejskich instytucji i organizacji zajmujących się problematyką społeczną, edukacją, projektowaniem, realizacją i nadzorowaniem projektów społecznych; struktury rządowych i samorządowych organów takich jednostek, jak urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, powiatowe, miejskie i gminne. Absolwent specjalizacji ma kwalifikacje do pracy w komórkach (wydziałach) planowania rozwoju, rewitalizacji, promocji i współpracy zagranicznej, edukacji, programów rozwojowych, funduszy i rozwoju gospodarczego, oświaty, kultury w/w urzędów. Specjalizacja przygotowuje do pełnienia funkcji zawodowych również w organizacjach pozarządowych, agencjach rewitalizacyjnych, lokalnych grupach działania, instytucjach pomocy i integracji społecznej, podmiotach i ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej, agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego, regionalnych ośrodkach polityki społecznej. Absolwenci specjalizacji będą mogli również znaleźć zatrudnienie w komercyjnych (rynkowych) przedsiębiorstwach i firmach, zwłaszcza w działach personalnych (HR) oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

2.4. Kwalifikacje absolwenta specjalizacji: Migracje i integracja międzykulturowa

Przygotowuje do pracy z osobami odmiennymi kulturowo, a więc migrantami, uchodźcami, przesiedleńcami, zagranicznymi pracownikami.

Czego uczymy? 

Nawiązania komunikacji z osobami odmiennymi kulturowo, podstawowej diagnostyki społecznej i psychologicznej osób i grup, rozwiązywania sytuacji kryzysowych, organizacji interwencji w konflikty grupowe z udziałem osób odmiennych kulturowo, określania prawnych zasad i koordynacji pomocy udzielanej osobom odmiennym kulturowo, a także zagranicznych wzorów integracji edukacyjnej i zawodowej. Uczymy też jak pozyskiwać aktualną wiedzę na temat odmiennych kultur i religii, a także o zdarzeniach wojennych i konfliktach.

Co oferujemy dodatkowo?

Każdy student tej specjalizacji ma szansę wyjechać na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus, a także na realizowane w ramach tego programu specjalistyczne praktyki zagraniczne odbywane w toku studiów i praktyki absolwenckie. Oferujemy także rekomendacje dla studentów składających wnioski o stypendia zagraniczne w ramach International Visegrad Fund i innych programów. Na specjalizację zapraszamy szczególnie studentów znających języki obce.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci potrafią rozwiązywać złożone problemy osób odmiennych kulturowo dzięki wiedzy o strukturze instytucjonalnej urzędów i placówek udzielających pomocy w adaptacji i integracji takich osób.

Zatrudnienie

Absolwenci znajdą zatrudnienie w urzędach państwowych zajmujących się przyjmowaniem i integracją osób odmiennych kulturowo na szczeblu państwowym i lokalnym. Mogą pracować w ośrodkach dla uchodźców, jednostkach samorządowych realizujących programy repatriacyjne, placówkach edukacyjnych i ochrony zdrowia oraz zakładach pracy przyjmujących obcokrajowców. Absolwenci mogą być zatrudnieni w ośrodkach kultury, urzędach pracy i centrach udzielających pomocy socjalnej, urzędach stojących na straży prawa i porządku w tym policji.

2.5. Kwalifikacje absolwenta specjalizacji: Polityki publiczne (specjalizacja zawieszona)

Celem specjalizacji polityki publiczne jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań zawodowych w roli pracownika instytucji państwowych i samorządowych, badawczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się: diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym (m.in. problemom wykluczenia społecznego, uzależnień, przestępczości, dezorganizacji rodziny) na poziomie krajowym oraz w społecznościach lokalnych, w roli animatora i organizatora działań zaradczych i grup samopomocy oraz reintegracji społecznej.

Absolwent specjalizacji potrafi dokonywać diagnoz problemów społecznych oraz zna zasady diagnoz psychologicznych z użyciem metod i technik specjalistycznych; potrafi na ich podstawie formułować programy profilaktyczne i naprawcze. Jest wyposażony w umiejętność dokonywania aksjologicznej analizy celów, wartości i ocen społecznych związanych z występowaniem i rozwiązywaniem problemów w życiu zbiorowym. Dysponuje wiedzą na temat psychospołecznych, kulturowych i politycznych uwarunkowań procesów, zjawisk i zachowań w życiu zbiorowym, a także wiedzą na temat korzyści i zagrożeń jakie niosą współcześnie procesy globalizacji oraz regionalizacji w Polsce i UE. Zna krajowe i zagraniczne programy rozwiązywania problemów wykluczenia w społecznościach lokalnych, z wykorzystaniem rządowych i pozarządowych organizacji i ośrodków.

Posiada znajomość i umiejętność posługiwania się przepisami polskiego oraz europejskiego prawa, będącego podstawą rozwiązywania problemów społecznych, a zwłaszcza ustawodawstwem dotyczącym: rozwiązywania problemów uzależnień, zaburzeń i przemocy w rodzinie, przestępczości, problemów zdrowia psychicznego, integracji migrantów, bezrobocia, a także przepisami dotyczącymi zorganizowanych form samopomocy środowiskowej na rzecz rozwiązywania problemów w społecznościach lokalnych. Umie organizować i realizować programy edukacji obywatelskiej i samorządowej oraz zna krajowe i zagraniczne programy i metody rozwiązywania problemów społecznych w społecznościach lokalnych. Zna metody korekcji zachowań dewiacyjnych. Jest przygotowany do zlecania, nadzorowania, samodzielnego prowadzenia oraz interpretowania wyników rozmaitych typów badań przydatnych w pracy organizatora czy animatora rozwiązywania problemów społecznych.

Zna i potrafi posługiwać się metodyką takich zwłaszcza badań, jak: badania ewaluacyjne reformy czy programy rozwiązywania problemów społecznych, action research, niezbędne w trakcie dokonywanych reform czy oddziaływań społecznych, badania sondażowe i diagnostyczne. Zna i rozumie badania diagnostyczne z zastosowaniem różnorodnych technik diagnostyki psychologicznej, jest kompetentnym członkiem zespołu opracowującego całościową diagnozę problemów społecznych w środowisku lokalnym, instytucjach o krajowym lub międzynarodowym zasięgu.

Umie posługiwać się nowoczesnymi technikami analizy ilościowej, przydatnej zarówno w analizie wyników badań, jak i w codziennej działalności zawodowej, wykorzystując pakiety analizy danych statystycznych. Umie posługiwać się technikami analizy jakościowej i jest wyposażony w kompetencje badawcze.

2.6. Kwalifikacje absolwenta specjalizacji: Praca socjalna

Absolwent specjalizacji ‘Praca socjalna’ posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności pozwalające na udzielanie profesjonalnej pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i społecznościom doświadczającym różnorodnych trudności i problemów życiowych. W szczególności potrafi: (1) dokonywać diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, rodzin i społeczności, (2) stosować metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów doświadczanych przez wspomagane osoby, (3) przywracać właściwe relacje między nimi a szerszym środowiskiem społecznym, w którym żyją, (4) pobudzać ich samozaradność i przywracać samodzielność życiową, (5) inspirować zmiany społeczne poprzez inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływanie instytucji czy placówek świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym.

Ukończenie specjalizacji ‘Praca socjalna’ przygotowuje do profesjonalnej działalności pomocowej, oferowanej zarówno przez instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe. Daje ono także podstawę do budowania dalszej kariery zawodowej w profesjach związanych, z jednej strony, ze wspomaganiem i terapią jednostek, rodzin i grup, z drugiej zaś – z rozwiązywaniem problemów społecznych (np. bieda i wykluczenie społeczne, bezrobocie, uzależnienia, niedostosowanie społeczne i in.) oraz projektowaniem i realizacją zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej.

Jakkolwiek przygotowanie absolwentów specjalizacji do profesjonalnej działalności pomocowej nie musi być ograniczone do jednego konkretnego zawodu pomocowego, to obecnie oczekujemy na formalne potwierdzenie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej co do uprawnienia absolwentów specjalizacji do wykonywania zawodu ‘pracownik socjalny’. Zawód ten ma status zawodu regulowanego, co m.in. oznacza, że można go wykonywać w krajach Unii Europejskiej.

Niezależnie od korzyści formalnych i czysto zawodowych studia na specjalizacji ‘Praca socjalna’ przynoszą inne pożytki przydatne na współczesnym rynku pracy, ale także we własnym życiu: uwrażliwiają na potrzeby i problemy innych ludzi, rozwijają tzw. umiejętności miękkie (interpersonalne), pozwalają lepiej zrozumieć siebie, innymi słowy – wspomagają rozwój osobisty.

Czesne na studiach zaocznych wynosi: 4 025 zł za rok

Szczegółowy cennik znajduje się tutaj: cennik

Rekrutacja