06.10.2021 r.
Studenci rozpoczynający studia na UW mają obowiązek zrealizować szkolenie z zakresu BHP.

Szkolenie jest realizowane w formie zajęć prowadzonych przy wykorzystaniu metod
i technik kształcenia na odległość (e-learning) za pośrednictwem strony internetowej:

https://kampus.come.uw.edu.pl

Terminy szkoleń w semestrze zimowym: od 2 XII do 13 II oraz 25 II do 6 III.

Szczegóły realizacji zajęć BHP
Pismo Prorektor

30.09.2021 r.
Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022


ZARZĄDZENIE NR 63 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021r.w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 64 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021r.w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów–cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 185 Rektora UW z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków, trybu i wysokości zwolnień z opłat za usługi edukacyjne z tytułu wyróżniających się osiągnięć sportowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 362)

30.09.2021 r.
Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/22

  1. Zajęcia na studiach stacjonarnych będą odbywały się w trybie stacjonarnym.
  2. Zajęcia na studiach niestacjonarnych zaocznych będą odbywały się w tzw. trybie hybrydowym, to znaczy: zajęcia dydaktyczne odbywają się w trakcie zjazdów, zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami, w sposób naprzemienny (kierunkami) – stacjonarnie i zdalnie (patrz tabela poniżej),
  3. seminaria licencjackie dla studiów zaocznych pierwszego stopnia odbywają się w trakcie zjazdów zgodnie z planem zajęć,
  4. zaliczenia i egzaminy w trakcie sesji studiów zaocznych będą odbywały się z zasady w trybie stacjonarnym,
  5. fakultety, zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz seminaria magisterskie, łącznie dla wszystkich kierunków, będą prowadzone w trybie zdalnym w trakcie trzech dodatkowych zjazdów sobotnio/niedzielnych:

•     16-17.10.2021,

•     27-28.11.2021,

•     22-23.01.2022.

Terminy zjazdów w sem. zimowym 2021/22 z podziałem na tryb prowadzenia:

miesiącI stopień PSiRII stopień PSiRKryminologiaPraca socjalna
X08-10 stacjonarne
22-24 zdalne
22-24 zdalne08-10 stacjonarne
22-24 stacjonarne
22-24 stacjonarne
XI05-07 stacjonarne
19-21 zdalne
05-07 stacjonarne
19-21 zdalne
05-07 zdalne
19-21 stacjonarne
05-07 zdalne
19-21 stacjonarne
XII10-12 stacjonarne  10-12 stacjonarne  10-12 zdalne  10-12 zdalne  
I14-16 zdalne  14-16 zdalne  14-16 stacjonarne  14-16 stacjonarne  
II (sesja)04-06 stacjonarne  04-06 stacjonarne  04-06 stacjonarne  04-06 stacjonarne  

Wszystkie zajęcia odbywające się w budynku IPSIR prowadzone będą przy zachowaniu następujących zasad określonych w Zarządzeniu nr 112 Rektora UW z dn. 16.09.2021 (wyciąg poniżej):

Zakrywanie ust i nosa

§ 8

1. Uczestnicy zajęć dydaktycznych oraz egzaminów i zaliczeń kończących zajęcia odbywanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

2. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia właściwego procesu kształcenia, w tym przeprowadzenia zajęć dydaktycznych lub weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. O możliwości odkrycia ust i nosa w miejscu zajęć dydaktycznych lub odbywania się egzaminu bądź zaliczenia decyduje osoba prowadząca zajęcia, egzamin lub zaliczenie.

3. Prowadzący zajęcia są zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Osoba wchodząca do budynku IPSIR zobowiązana jest do dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa w miejscach wspólnych przy pomocy maseczki.

Szczegółowe informacje na temat zasad organizacji roku akademickiego znaleźć można na stronie:

28.09.2021 r.
Zachęcamy studentów pierwszego roku studiów do zapoznania się z informatorem dla osób rozpoczynających studia na UW.
Pobierz

27.09.2021 r.
edit: Termin rejestracji został przesunięty na piatek, 1 października.

Rejestracja na zajęcia semestru zimowego w IPSIR rozpocznie się w czwartek 30.09.2021 r. o godzinie 20.00
REGULAMIN REJESTRACJI dostępny jest tu: link

Prosimy o wnikliwe sprawdzenie, czy każdy ma dostęp do rejestracji. Aby to zrobić należy na stronie USOSweb https://usosweb.uw.edu.pl/ wybrać „Dla studentów” – „Rejestracje”.

Problemy związane z rejestracją na zajęcia należy zgłaszać mailowo: rejestracje.ipsir@uw.edu.pl

10.09.2021 r.
Przypominamy, że podania związane z tokiem studiów należy kierować do Kierownik Studiów dr Elżbiety Bieleckiej, ale składa się je za pośrednictwem właściwego dla kierunku studiów sekretariatu.
Podanie można złożyć przez:
1. USOS – prośba wówczas o informację mailową o złożonym podaniu do sekretariatu studiów
lub
2. przesłać skan PDF z odręcznym podpisem na adres mailowy sekretariatu.
Ważne!
Korespondencję należy prowadzić z adresu w domenie student.uw.edu.pl

31.08.2021 r.
W dniach 30 sierpnia – 12 września trwa sesja poprawkowa semestru letniego.
Informacje na temat terminów konsultacji/zaliczeń/egzaminów:
dr Bartłomiej Skowroński – egzamin z Pedagogiki resocjalizacyjnej (zaoczne) w formie ustnej odbędzie się w dniu 01.09.2021 roku o godz. 11.00 w IPSiR w siedzibie Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej
dr Bogusława Filipowicz – konsultacja – po wcześniejszym umówieniu – w środę, 8 IX o godz. 10.00 – 11.00  lub o godz. 18.00 – 19.00
dr Jadwiga Królikowska – dyżur w sesji poprawkowej, 6 września 2021 w godzinach 10.00-12.00
dr Katarzyna Witkowska-Rozpara – Terroryzm i bezpieczeństwo w politykach UE, Studia dzienne – 8.09.2021, godz. 12:00, egzamin pisemny (test, 25 minut; google classroom + google.meet do monitorowania przebiegu egzaminu, wymóg włączonej kamery), Studia zaoczne – 11.09.2021, godz. 08:15, egzamin pisemny (test, 25 minut; google classroom + google.meet do monitorowania przebiegu egzaminu, wymóg włączonej kamery)
dr Ayur Zhanaev – Antropologia kulturowa (Z)  – 09.09.2021
dr Paweł Ostaszewski – Metody badań w kryminologii zaoczne – 11.09.2021 godz. 10.00, Metody Analizy Statystycznej SPSS dzienne – 08.09.2021 godz. 12.00
dr Agnieszka Salamucha – 1) spotkanie na Google Meet 09.09.2021 godz. 15.00-16.00 https://meet.google.com/msi-kgea-exv, albo: 2) spotkanie osobiste, termin do uzgodnienia drogą mailową
dr hab. Adam Redzik, prof. ucz. – Europejskie prawo socjalne, 09.09.2021 r., godz. 9.00 -10.00
dr Elżbieta Bielecka – zaliczenia i konsultacje, dyżur na meet: 09.09.2021 r., godz. 10.00-12.00, https://meet.google.com/qnj-cigk-muq
dr Dariusz Schmidt – egzaminy poprawkowe wszystkie przedmioty, studia dzienne i zaoczne – czwartek, 9 września 2021, godz. 10:00–12:30, link do spotkania Google Meet: https://meet.google.com/qdy-noss-sfm
dr Aneta Domżalska – Pedagogika resocjalizacyjna ćwiczenia, Pedagogiczne podstawy kurateli sądowej – środa 08.09.2021 godz. 10.00, zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84653022298
dr Ewa Kiliszek – egzaminy poprawkowe na studiach dziennych i zaocznych – piątek 10.09.2021 godz. 12.00-13.30 zdalnie lub spotkanie osobiste – termin do uzgodnienia drogą mailową
dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst – egzamin z kryminologii stosowanej: dla studentów zaocznych: sobota, 11 września, godz. 8.45; dla studentów stacjonarnych: piątek, 10 września, godz. 12.00 Linki do egzaminu na platformę meet zostaną umieszczone na classroomie na kwadrans przed rozpoczęciem egzaminu

14.06.2021 r.
W dniach 14 czerwca – 4 lipca trwa egzaminacyjna sesja semestru letniego.
Terminy egzaminów i zaliczeń dostępne są tu:
sesja harmonogram studia stacjonarne
sesja harmonogram studia zaoczne

25.03.2021 r.
Ruszają zapisy na specjalizacje!

Aby zostać przyjętym na wybraną specjalizację należy przesłać do kierownika wybranej specjalizacji podanie z uzasadnieniem wyboru danej specjalizacji . Termin przesyłania podań – 7 kwietnia 2021 r.

Do wyboru 5 specjalizacji:

  • Migracje i integracja kulturowa  
  • Polityki publiczne
  • Prawno-kryminologiczna
  • Rewitalizacja i innowacje społeczne
  • Wychowanie resocjalizujące

Warunkiem uruchomienia danej specjalizacji jest zgłoszenie się na nią minimum 8 studentów, natomiast maksymalny górny limit wynosi 20 osób.
Weryfikacja list nastąpi w drugiej połowie września po rozliczeniu I roku.

SZCZEGÓŁY ZAPISÓW: TU

18.01.2021 r.
Rejestracja na zajęcia semestru letniego w IPSIR rozpocznie się we wtorek 26.01.2021 r.
REGULAMIN REJESTRACJI dostępny jest tu: link

Prosimy o wnikliwe sprawdzenie, czy każdy ma dostęp do rejestracji. Aby to zrobić należy na stronie USOSweb https://usosweb.uw.edu.pl/ wybrać „Dla studentów” – „Rejestracje”.

UWAGA: jeżeli wyświetla się komunikat: „Nie masz w tej chwili dostępu do żadnych rejestracji” – proszę o niezwłoczny kontakt mailowy rejestracje.ipsir@uw.edu.pl. W wiadomości mailowej proszę podać kod/kody rejestracji do których nie macie dostępu (np. 3401-2020L-…). Wykaz wszystkich rejestracji jest dostępny na stronie https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=34010000

SUGESTIA: proszę nie odkładać sprawdzenia dostępu na dłuższy czas, ponieważ między dopisaniem osoby do rejestracji (w głównym USOSie) a widocznym dostępem (w USOSwebie) jest migracja danych, która odbywa się w nocy. Aby 26.01.2021 r. mieć dostęp do rejestracji, należy fakt braku dostępu do rejestracji zgłosić najpóźniej 25.01.2021 r. do godz. 17.

18.01.2021 r.
W semestrze letnim bieżącego roku akademickiego na UW zostaje pilotażowo wdrożony projekt lektoratów dedykowanych dla studentów studiów II-go stopnia. Są to zajęcia fakultatywne, 30-godzinne, na poziomie B2+ (3 pkt ECTS). Na realizację tych zajęć uprawnieni studenci otrzymali nową pulę żetonów typu LEK2. Rejestracja na zajęcia będzie otwarta w terminie: 08.02 – 18.02.2021 r.

18.12.2020 r.
Nauczyciele akademiccy dyżurują zdalnie.
Na stronie internetowej w zakładce O INSTYTUCIE, Pracownicy naukowi i dydaktyczni, przy każdym z pracowników znaleźć można termin dyżuru zdalnego wraz z linkiem.
Pracownicy naukowi i dydaktyczni – dyżury i kontakty

01.12.2020 r.
EGZAMINY CERTYFIKACYJNE 2020/21
W roku akademickim 2020/2021 egzaminy certyfikacyjne z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie Warszawskim będą miały formę zdalną, zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej. Będą sprawdzały te same umiejętności, które były sprawdzane w formie stacjonarnej: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz znajomość środków gramatyczno-leksykalnych.
Struktura egzaminu będzie podobna na każdym z oferowanych poziomów.
Część pisemna będzie zadaniem integrującym trzy sprawności: słuchanie, czytanie oraz pisanie. Zostaną Państwo poproszeni o napisanie tekstu, w którym odniosą się Państwo do informacji zawartych w nagraniu oraz tekście do przeczytania, które będą powiązane tematem przewodnim. W tym samym tekście trzeba będzie także opisać własne doświadczenie lub wyrazić własną opinię związaną z tematem zadania.
W części ustnej – jak dotychczas – będą Państwo rozmawiać z egzaminatorem w oparciu o tzw. materiał stymulujący (obrazek lub krótki tekst). Ponadto zostanie Państwu zaprezentowane 10 zdań z lukami, które trzeba będzie uzupełnić właściwymi elementami gramatycznymi lub leksykalnymi. Jest to ćwiczenie, które do tej pory pojawiało się w części pisemnej egzaminu.
Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Rady Koordynacyjnej w zakładce „Egzaminy certyfikacyjne 2020/2021”
(http://www.certyfikacja.uw.edu.pl)

02.10.2020 r.
Z dniem 1 października 2020 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika studiów w IPSIR. Obecnie wszystkie podania dotyczące toku studiów należy adresować do Kierownika studiów dr Elżbiety Bieleckiej. Podania należy składać w swoim kierunkowym sekretariacie dydaktycznym (dokładne informacje tu) Można to zrobić mailowo przesyłając z konta studenckiego scan pdf z własnoręcznym podpisem. Nie ma określonych wzorów podań. Dla ułatwienia udostępniamy szablon podania.

29.09.2020 r.
STYPENDIUM NAUKOWE – zgłoszenia do 5 października
W roku akademickim 2020/2021 obowiązują nowe regulacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące składania wniosków o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów. Od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).
Aby założyć konto, student powinien zgłosić takie zapotrzebowanie wysyłając maila z domeny UW na adres stypendiumministra@uw.edu.pl do dnia 5 października 2020 roku,  podając w zgłoszeniu imię, nazwisko, numer albumu oraz pełną nazwę jednostki, z której stara się o stypendium ministra.
Szczegóły na stronie Biura Spraw Studenckich UW – link

29.09.2020 r.
WAŻNOŚĆ ELS
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła następującą zmianę w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: „W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.”.
Mając na uwadze powyższe oraz w związku z obowiązującym rozporządzeniem MNiSW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że działalność uczelni jest nadal ograniczona w związku z czym nie ma obowiązku osobistej wizyty w uczelni, aby przedłużyć ważność legitymacji.
Legitymacje studenckie ważne są do 30 listopada 2020 r. bez konieczności potwierdzania ich ważności.

28.09.2020 r.
Rejestracja na zajęcia w IPSIR rozpocznie się w środę 30.09.2020 r.
Wszystkie postulaty, prośby i pytania proszę przesyłać WYŁĄCZNIE na adres rejestracje.ipsir@uw.edu.pl
Szczegóły rejestracji na zajęcia znajdują się w: „Regulaminie rejestracji”

21.09.2020 r.
Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2020/2021

17.09.2020 r.
DNI ADAPTACYJNE 2020, 24 i 25 WRZEŚNIA

ZAPRASZAMY STUDENTÓW I ROKU NA DNI ADAPTACYJNE.
I stopień Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
24 września 2020 r., czwartek 9.30 – 10.30, SPOTKANIE INFORMACYJNE dla studentów stacjonarnych;
24 września 2020 r., czwartek 10.45 – 11.45, SPOTKANIE INFORMACYJNE, dla studentów zaocznych;
12.00 – 13.00, cały I stopień, SZKOLENIE BIBLIOTECZNE;
25 września 2020 r., piątek 12.00 – 13.00, cały I stopień SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT LEKTORATÓW;

II stopień Kryminologia
24 września 2020 r., czwartek 13.30 – 14.30, SPOTKANIE INFORMACYJNE dla studentów stacjonarnych;
24 września 2020 r., czwartek 14.45 – 15.45, SPOTKANIE INFORMACYJNE dla studentów zaocznych;
25 września 2020 r., piątek 12.00 – 13.00, cała Kryminologia, SZKOLENIE BIBLIOTECZNE;

Linki do spotkań przesłane zostaną w odrębnej korespondencji mailowej.

17.09.2020 r.
Podania w sprawach związanych z tokiem studiów należy kierować do Kierownika Studiów. Można je składać drogą elektroniczną przesyłając na adres właściwego swoim studiom sekretariatu skan pdf z odręcznym podpisem. Korespondencja zawsze powinna być prowadzona z adresu pocztowego w domenie uw.edu.pl
WZÓR PODANIA

26.08.2020 r.
dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof ucz. zaprasza na dyżur w sesji poprawkowej w dniu 1 września od godziny 13.00 do 14.00.

20.08.2020 r.
Egzaminy poprawkowe:
1. „Biblia: wzory kulturowe” i „Problemy rodziny w świetle dzieł sztuki polskiej na przestrzeni wieków” odbędzie się w NIEDZIELĘ, 13 września, o godz. 9.00. Egzamin ustny, via google meet.
2. „Dzieje kultur penalnych” odbędzie się w czwartek, 10 września, godz. 18.00. Egzamin ustny, via google meet.
3. „Terroryzm i bezpieczeństwo w politykach UE” na kierunku kryminologia odbędzie się 8 września, o godz. 17:30 (oba tryby), forma zdalna (test poprzez formularz google, z włączoną kamerą na spotkaniu google.meet i działającym mikrofonem).

30.07.2020 r.
1. Zgodnie z Regulaminem Studiów na UW student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w APD najpóźniej 14 dni przed jej obroną. Osoby, które planują obrony we wrześniu muszą złożyć prace w systemie najpóźniej do dnia 15 września (ostatnie obrony planowane są na 29.09).

2. Zgodnie z kalendarzem akademickim, 14-30 września to okres na podjęcie wszystkich indywidualnych decyzji dotyczących toku studiów. W związku z tym, wszystkie podania dotyczące przedłużenia sesji poprawkowej, powtarzania roku, powtarzania przedmiotu, przedłużenia toku studiów itp. należy złożyć do dnia 14 września.
Podania można składać elektronicznie (zeskanowany dokument z podpisem przesyłamy mailem z konta studenckiego uw.edu.pl).

24.06.2020 r.
Zasady egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w IPSIR – zachęcamy do zapoznania się z zasadami obowiązującymi podczas zdalnych egzaminów dyplomowych.

19.06.2020 r.
Egzamin z Metod Badań w Kryminologii, odbędzie się 21.06 – godzina 9.15. W harmonogramie wkradł się błąd.

18.06.2020 r.
Decyzją Dyrektora egzaminy dyplomowe w IPSiR beda odbywały nie od dnia 24 czerwca. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wgranie pracy dyplomowej do systemu APD najpóźniej 14 dni przed datą obrony.

11.06.2020 r.
DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAKTYK na studiach I stopnia:

Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich – wejście
Sprawozdanie z przebiegu praktyki – wejście
Zaświadczenie o odbyciu praktyki – wejście

PEŁNOMOCNIKIEM DYREKTORA DS. PRAKTYK W IPSIR jest
dr Wojciech Wypler, w.wypler@uw.edu.pl

08.06.2020 r.
HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ:
studia stacjonarne
studia niestacjonarne

08.06.2020 r.
Decyzją Kierownika Studiów dr Ewy Stachowskiej od dnia 10 czerwca br. nie będą przyjmowane podania studenckie przysyłane z konta mailowego innego niż wymagane w domenie @student.uw.edu.pl.

06.06.2020 r.
1. Zgodnie z zarządzeniem nr 84 Rektora UW egzaminy dyplomowe będą się odbywały w formie zdalnej, szczegóły procedury będą znane po 15.06, wtedy też będą ustalane terminy obron. Termin egzaminu będzie wprowadzony do APD.
2. Udział w egzaminie dyplomowym (jak i w pozostałych egzaminach i zaliczeniach) możliwy jest tylko pod warunkiem użycia adresu mailowego w domenie @student.uw.edu.pl, adres powinien być połączony z kontem usos. Zakładanie konta, reset i odzyskiwanie hasła: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/
Nowe adresy mailowe do systemu USOS wprowadzają pracownicy sekretariatów po otrzymaniu zgłoszenia od studenta.
3. Na dzień dzisiejszy nie składa się wersji papierowej pracy dyplomowej, po zaakceptowaniu pracy przez promotora należy zgłosić pracę do utworzenia dostępu w APD (mailowo w swoim sekretariacie dydaktycznym).
4. Zgodnie z regulaminem studiów pracę dyplomową należy złożyć nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, a więc zgłoszenie pracy do APD powinno uwzględniać ten termin. Rekomendujemy zgłoszenie pracy niezwłocznie po otrzymaniu akceptacji od Promotora.
5. Zgodnie z obowiązującym od X 2019 r. wzorem dyplomu nie dołącza się zdjęć do dyplomu.
6. Żeby móc przystąpić do egzaminu dyplomowego należy mieć zaliczone wszystkie przedmioty zgodnie z wymaganiami programowymi kierunku.
7. Nie istnieje zestaw pytań na egzamin dyplomowy dla danego kierunku.

15.05.2020 r.
prof. dr hab. Aleksander Manterys informuje o terminach zaliczeń i egzaminów online:
1. Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych (studia niestacjonarne; przełożony egzamin): 06.06. egzamin ustny, platforma Google Meet lub Webex
2. Diagnostyka problemów społecznych 16.06. (studia stacjonarne;
I termin): egzamin ustny, platforma Google Meet lub Webex

13.05.2020 r.
dr Agnieszka Salamucha informuje o terminach zaliczeń i egzaminów online:
1. „Etyka służb społecznych”: studenci dzienni: 15.06. od 9.00; studenci zaoczni: 20.06. od 9.00
2. „Resocjalizacyjna pedagogika antropologiczna” (zaliczenie): zaoczni: 6.06. od 9.00

08.05.2020 r.
dr Bogumiła Filipowicz informuje o terminach zaliczeń i egzaminów online:
1. Fakultet „Prawa starożytne: kara”: pierwsza tura: czwartek, 14 maja, godz. 9.00. druga tura: godz. 18.00. 
2. Przedmiot obowiązkowy „Dzieje kultur penalnych”- dla Studentów Studiów Dziennych: piątek, 15 maja 2020 r. godz. 9.00. – dla Studentów Studiów Zaocznych: pierwsza tura: czwartek, 21  maja 2020 r. godz. 9.00, druga tura: godz. 18.00. 
3. Przedmiot obowiązkowy „Historia filozofii” dla Studentów Studiów Zaocznych: pierwsza tura piątek, 22 maja 2020 r. godz. 9.00, druga tura: godz. 18.00.

17.03.2020 r.
Praca zdalna
Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania sekretariaty studenckie w IPSIR pracują zdalnie. Rekomendujemy kontakt mailowy. W sprawach wyjątkowych wymagających kontaktu osobistego przyjmujemy interesantów w środy w godzinach 10.00 – 14.00. Przed przyjściem do sekretariatu należy umówić się mailowo.