Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja – Studia II stopnia

(program wygaszany, od 2023 Resocjalizacja)

1. Oczekiwane cele kształcenia

Celem studiów II stopnia w IPSiR na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest zdobycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych i zarządzania działaniami w sferze rozwiązywania problemów społecznych. Zdobycie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia dokumentacji badawczej, formułowania tekstów specjalistycznych, prezentowania materiału w formie graficznej (sporządzania diagramu, mapy, zestawień statystycznych, planu, schematu, rysunków, tabel itd.) oraz odczytywania i interpretacji danych z tekstów, wykresów, diagramów itd. Pozyskanie zdolności do aktywnego poszukiwania wiedzy i stosowania jej w praktyce w toku rozwiązywania konkretnych problemów w praktyce zawodowej. Zdobycie umiejętności tworzenia projektów programów profilaktycznych, korekcyjnych, integracyjnych, na przykład dotyczących integracji społecznej osób wykluczonych społecznie, a także uchodźców, osób odmiennych kulturowo, czy projektów pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą (w tym dziećmi uchodźców), projektów skierowanych na potrzeby systemu organizacji sądowych środków realizowanych w środowisku naturalnym, projektów przeciwdziałania bezrobociu. Zdobycie kwalifikacji niezbędnych do prawidłowej prezentacji, monitorowania i ewaluacji projektów i organizowania oraz kierowania pracą zespołową, a także umiejętności pozyskiwania funduszy na realizację projektów.

Program studiów stacjonarnych od 2019
Program studiów zaocznych od 2019

Program studiów od 2018

2. Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów II stopnia kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja w IPSiR UW posiada zaawansowaną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne oraz procesy polityczne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Absolwent ma pogłębioną zdolność wielowymiarowej analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych, społeczeństwa jako całości systemowej oraz poszczególnych jednostek ludzkich, biorąc pod uwagę oddziaływanie czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych i innych, które generują rozmaite problemy społeczne. Potrafi określić zasadność i adekwatność stosowania do rozwiązywania określonego rodzaju problemów społecznych odpowiednich sposobów reakcji o charakterze represyjnym, wychowawczym, pomocowym lub profilaktycznym. Nabywa umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia o problemach społecznych i formach ich rozwiązywania. Absolwent uzyskuje zdolność wykorzystywania zaawansowanej wiedzy z zakresu teorii, praktyki i historii polityki kryminalnej oraz historii instytucji penitencjarnych i wychowawczych, ma pogłębioną znajomość społecznych i psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka wykorzystywanych przy budowaniu projektów profilaktyki społecznej, resocjalizacji i reintegracji społecznej.

Absolwent studiów II stopnia w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji w IPSiR posiada ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy naukowo badawczej, w tym możliwości kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent studiów II stopnia na kierunku profilaktyki społecznej i resocjalizacji posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie funkcjonowania różnych sfer życia społecznego i mechanizmów funkcjonowania człowieka, mechanizmów zmiany społecznej, polityki i strategii decyzyjnych, zwłaszcza w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Dotyczy to w szczególności takich kwestii jak przestępczość, nieprzystosowanie społeczne młodzieży, innych zachowań dewiacyjnych, problemów integracji społecznej imigrantów i osób odmiennych kulturowo, bezrobocia, bezdomności, ubóstwa, marginalizacji itd. Posiada ponadto umiejętność analizy postaw i zachowań uczestników procesów społecznych i procesów decyzyjnych. Absolwent studiów II stopnia na kierunku profilaktyki społecznej i resocjalizacji w IPSiR ma wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów dezintegracyjnych i reintegracyjnych zachodzących w życiu zbiorowym. Jest w stanie kompetentnie, zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi i podejmować decyzje w sferze polityki społecznej, wychowawczej, kryminalnej i penitencjarnej, stosując optymalne metody i techniki rozwiązywania problemów społecznych, jak również przeciwdziałania im. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, zajmującej się rozwiązywaniem problemów społecznych, a także odpowiednio w stowarzyszeniach, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w środkach masowego przekazu. Ma możliwość zdobycia odpowiednich kwalifikacji do pracy w aparacie wymiaru sprawiedliwości, w tym jako wychowawca w zakładzie karnym i poprawczym oraz jako zawodowy kurator sądowy oraz w systemie edukacji (zwłaszcza jako pedagog szkolny) i wychowania, a także w placówkach naukowo badawczych.

Czesne na studiach zaocznych wynosi: 4 485 zł za rok

Szczegółowy cennik znajduje się tutaj: cennik

Rekrutacja