Kryminologia w trybie stacjonarnym oraz zaocznym.

Absolwenci uzyskają w Uniwersytecie Warszawskim tytuł magistra kryminologii.

Co Oferujemy?

Oferujemy ważne, ciekawe, różnorodne wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, zajęcia praktyczne z kryminologii – nauki o etiologii, fenomenologii oraz politykach radzenia sobie z przestępczością.

Kierunek studiów „kryminologia” jest interdyscyplinarny. Oferujemy zajęcia na temat zagadnień teoretycznych i praktycznych przestępczości i zjawisk dewiacyjnych. Wykładowcami są kryminolodzy – o przygotowaniu prawniczym, socjologicznym, pedagogicznym, psychologicznym i ekonomicznym, mający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne w Polsce i zagranicą pracownicy naukowi Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz innych katedr i zakładów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz innych placówek Uniwersytetu Warszawskiego a także Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Program obejmuje studiowanie teoretycznych i praktycznych zagadnień przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, to jest: geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Program studiów kryminologicznych koncentruje się zarówno na zagadnieniach teoretycznych, takich jak teorie kryminologiczne wyjaśniające indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości, jak i praktycznych, takich jak metody pomiaru i analiza zjawiska przestępczości. Wiele uwagi poświęcone jest instytucjom kontroli społecznej i prawnej oraz strukturze i kompetencjom poszczególnych służb porządku publicznego: policji, prokuraturze, sądownictwu, służbie więziennej i kuratorskiej – zarówno w kontekście regulacji prawnych i praktyk polskich jak i unijnych. Silnym punktem naszego programu są przedmioty prawnoporównawcze, komparatystyczne, precedensowe orzeczenia sądów i trybunałów polskich i międzynarodowych. Analizowane są różnorodne rozwiązania w zakresie polityki kryminalnej z uwzględnieniem ich efektów i kosztów. Omawiany jest również problem praw człowieka wobec przymusu stosowanego przez państwo, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób odbywających kary izolacyjne. W obszarze zainteresowań naukowo-badawczych kierunku znajduje się również analiza strategii zapobiegania przestępczości oraz znaczenie czynnika społecznego w kontrolowaniu i zapobieganiu przestępczości i zjawisk dewiacyjnych.

Ramowy Plan Studiów

Przedmioty podstawowe

 • Kryminologia stosowana
 • Etyka służb publicznych
 • Socjologia prawa
 • Metodologia badań społecznych
 • Historia przestępczości i kontroli przestępczości
 • Prawo represyjne. Zagadnienia procesu karnego
 • Wiktymologia
 • Strategie zapobiegania przestępczości
 • Metody badań w kryminologii
 • Bezpieczeństwo i porządek w politykach UE
 • Wymiar sprawiedliwości karnej
 • Zarządzanie ryzykiem w więzieniach
 • Resocjalizacja w społeczności lokalnej
 • Kryminologia ilościowa
 • Problematyka uzależnień – programy przeciwdziałania
 • Psychopatologia kryminalna
 • Granice praw i wolności człowieka
 • Seminarium magisterskie
 • Przedmioty fakultatywne
 • Moduł przedmiotów prowadzonych w języku obcym B2+
 • Zajęcia ogólnouniwersyteckie
 • Praca magisterska

Przedmioty fakultatywne

 • Przedmioty fakultatywne w I i II semestrze
 • Prawo karne – wybrane zagadnienia w orzecznictwie i doktrynie
 • Literatura piękna, film a przestępstwo i odwet
 • Przemoc domowa – przestępstwo i zjawisko społeczne
 • Kryminologia – zagadnienia podstawowe
 • Klinika 42 cz.1
 • Klinika kryminologiczna cz. 1
 • Przestępczość cudzoziemców
 • Modele postępowania z nieletnimi
 • Przestępcy niebezpieczni (przedmiot prowadzony w j. angielskim na poziomie B2+)
 • Symulacja procesu karnego (przedmiot prowadzony w j. angielskim na poziomie B2+)

Przedmioty fakultatywne w III i IV semestrze

 • Klinika 42 cz.2
 • Klinika kryminologiczna cz. 2
 • Socjologia służb porządku publicznego
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Przestępczość na tle emocjonalnym
 • Kryminalistyka
 • Handel ludźmi (przedmiot prowadzony w j. angielskim na poziomie B 2+)
 • Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie
 • Przestępczość zorganizowana – aspekty prawne i kryminologiczne

Dla kogo śą te studia?

Dwuletnie uniwersyteckie studia magisterskie – po raz pierwszy w Polsce, wzorem amerykańskim, brytyjskim, niemieckim, francuskim – na kierunku KRYMINOLOGIA dedykujemy tym licencjatom, ale i magistrom, którzy chcą pracować w wielkim sektorze służb publicznych zajmujących się przestępczością, dewiacjami społecznymi, porządkiem publicznym ale i działaniami na rzecz „klientów” wymiaru sprawiedliwości.

To studia odpowiednie dla przyszłych policjantów, funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych i samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka czy dziennikarzy.

Absolwent kierunku nabędzie wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska społeczne – zwłaszcza te, określone jako kryminalne, związane z przestępczością. Będzie miał rozszerzoną wiedzę zarówno o prawie karnym, prawie policyjnym i innych służb mundurowych, jak również o biologicznych i psychologicznych podstawach funkcjonowania człowieka i mechanizmach jego zachowań, a także o kryminologii, wiktymologii i polityce kryminalnej. Pozna także metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz jego społeczno-demograficznych uwarunkowań, która to wiedza przekłada się na umiejętności niezbędne w przyszłej pracy naukowo-badawczej lub zawodowej.

Absolwent będzie potrafił zastosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości. Nabędzie także umiejętność analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych i społecznych, przy uwzględnieniu czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych, a także umiejętność identyfikowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych leżących w obszarze zainteresowania kryminologii i prawa karnego. Będzie umiał analizować i oceniać współczesne zdarzenia i działania represyjne państwa w kontekście pogwałcenia praw podstawowych oraz planować działania naprawcze zgodnie z aktualną tendencją rozwoju praw człowieka.

Absolwent kierunku „kryminologia” posiądzie także umiejętność pracy z indywidualnym przypadkiem – zbierania informacji, ich weryfikacji, prowadzenia ukierunkowanej rozmowy i przygotowania planu naprawczego lub interwencyjnego. Dodatkowo, magistrant pozna fachowy język angielski używany przez kryminologów oraz będzie potrafił zgromadzić źródła i publikacje obcojęzyczne na dany temat.

Jak długo trwają studia?

 • Studia są dwuletnie, składają się z czterech semestrów.
 • Na studiach stacjonarnych oferujemy 990 godzin zajęć dydaktycznych, trzeba uzyskać 120 punktów ECTS.
 • Na studiach zaocznych oferujemy 603 godziny zajęć dydaktycznych, trzeba uzyskać 120 punktów ECTS.