Resocjalizacja – Studia II stopnia (od 2023)

Program studiów stacjonarnych
Program studiów niestacjonarnych zaocznych

Studia kształcą specjalistów przygotowanych do pracy z osobami z zaburzeniami przystosowania społecznego lub zagrożonych nieprzystosowaniem, prowadzących działania resocjalizacyjne, profilaktyczne, wspierające i pomocowe.

W trakcie studiów przekazywana jest wiedza, trenowane są umiejętności oraz kształtowane są postawy – kompetencje, które są niezbędne do podjęcia zatrudnienia w zakładach karnych, aresztach śledczych, placówkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Oferujemy prowadzenie badań i analiz w obszarze resocjalizacji, psychoprofilaktyki i profilaktyki społecznej w nurcie stosowanych nauk społecznych (tzw. aplikacyjna teoria społeczna).

Studia stanowią oryginalną propozycję kształcenia specjalistów-teoretyków i specjalistów-praktyków, przygotowanych do pracy terapeutyczno-pomocowej w obszarze resocjalizacji i profilaktyki, która jest optymalnym otwarciem lub kontynuacją kariery zawodowej i naukowej, opartej na interdyscyplinarnej wiedzy oferowanej w trakcie studiów.

DLA KOGO SĄ TE STUDIA?
✔dla wszystkich, którzy chcą zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu resocjalizacji oraz umiejętności niezbędne do pracy w tej dziedzinie,
✔dla osób pragnących łączyć w trakcie studiów teorię z praktyką,
✔dla przyszłych pracowników instytucji wychowawczych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych oraz wymiaru sprawiedliwości,
✔dla tych, którzy chcą pomagać innym oraz dbają o własny rozwój

Nasze studia są interdyscyplinarne!

CZEGO UCZYMY?
Uczymy o różnych modelach i strategiach resocjalizacji
Uczymy o różnorodności społecznej i zachowaniach dyskryminacyjnych
Przygotowujemy do zajmowania się zachowaniami problemowymi, ryzykownymi, zachowaniami podejmowanymi w sytuacji kryzysu psychologicznego i konfliktu
Uczymy pracy z jednostkami, rodzinami, grupami
✔Trenujemy kompetencje zawodowe oraz strategie rozwoju osobistego

Przekazujemy w atrakcyjny sposób wiedzę z zakresu pedagogiki, resocjalizacji, psychologii i socjologii, stale łącząc teorię z praktyką!

JAK UCZYMY?
Dla nas ważny jest człowiek:
✔uczymy, jak go poznać i zrozumieć
✔odpowiadamy na pytania związane z funkcjonowaniem jednostek, grup społecznych i społeczeństwa
✔łączymy otwartość na wiedzę i życie społeczne.

Nasi wykładowcy:
✔to nie tylko wybitni badacze i dydaktycy
✔to również praktycy z długoletnim doświadczeniem
✔są ekspertami wielu instytucji krajowych i zagranicznych, autorami wdrożonych projektów, rozwiązań i strategii

 

Obywatele polscy na studiach stacjonarnych studiują bezpłatnie.

Czesne na studiach zaocznych wynosi: 4 485 zł za rok

Szczegółowy cennik znajduje się tutaj: cennik

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA!!! Rekrutacja