DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAKTYK na studiach I stopnia:

Zasady odbywania praktyk na kierunku Praca socjalna – wejście
Zasady odbywania praktyk na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja – wejście

Praktyka pedagogiczna – wejście

Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich – wejście
Ramowy program praktyki – wejście
Sprawozdanie z przebiegu praktyki – wejście
Zaświadczenie o odbyciu praktyki – wejście
Ocena praktyki przez opiekuna – wejście
Ocena praktyki przez studenta – wejście
Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia – wejście
Poświadczenie o zatrudnieniu opiekuna praktyki pedagogicznej – wejście
Krajowe ramy kwalifikacyjne – praktyka pedagogiczna

PEŁNOMOCNIKIEM DYREKTORA DS. PRAKTYK W IPSIR jest
dr Paweł Kobes, p.kobes@uw.edu.pl

SYLABUSY PRAKTYK:
wychowanie resocjalizujące
prawno- kryminologiczna – stacjonarne
prawno- kryminologiczna – zaoczne
rewitalizacja
praca socjalna