Informacja o Instytucie

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Jego założycieli wywodzących się z ówczesnego Wydziału Psychologii i Pedagogiki, Wydziału Prawa i Wydziału Socjologii można uznać za prekursorów idei interdyscyplinarności w naukach społecznych i realizacji jej na płaszczyźnie badawczej i dydaktycznej. W ciągu 35 lat dopracowano się autorskich i unikatowych standardów kształcenia specjalistów w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji.


Działalność badawcza

Instytut prowadzi badania naukowe w zakresie problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania. Efekty działalności naukowej i współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów społecznych znajdują swoje odzwierciedlenie w programie studiów, który jest ciągle uzupełniany i doskonalony zarówno pod względem treści jak i formy zajęć.

Kierunki studiów

IPSiR UW prowadzi studia:

  • drugiego stopnia na kierunku kryminologia
  • licencjackie oraz drugiego stopnia na unikatowym kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja
  • licencjackie na kierunku praca socjalna

Kierunek studiów „kryminologia” jest interdyscyplinarny. Oferujemy zajęcia na temat zagadnień teoretycznych i praktycznych przestępczości i zjawisk dewiacyjnych. Wykładowcami są kryminolodzy – o przygotowaniu prawniczym, socjologicznym, pedagogicznym, psychologicznym i ekonomicznym, mający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne w Polsce i zagranicą pracownicy naukowi Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz innych katedr i zakładów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz innych placówek Uniwersytetu Warszawskiego a także Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Program obejmuje studiowanie teoretycznych i praktycznych zagadnień przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, to jest: geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Program studiów kryminologicznych koncentruje się zarówno na zagadnieniach teoretycznych, takich jak teorie kryminologiczne wyjaśniające indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości, jak i praktycznych, takich jak metody pomiaru i analiza zjawiska przestępczości. Wiele uwagi poświęcone jest instytucjom kontroli społecznej i prawnej oraz strukturze i kompetencjom poszczególnych służb porządku publicznego: policji, prokuraturze, sądownictwu, służbie więziennej i kuratorskiej – zarówno w kontekście regulacji prawnych i praktyk polskich jak i unijnych. Silnym punktem naszego programu są przedmioty prawnoporównawcze, komparatystyczne, precedensowe orzeczenia sądów i trybunałów polskich i międzynarodowych. Analizowane są różnorodne rozwiązania w zakresie polityki kryminalnej z uwzględnieniem ich efektów i kosztów. Omawiany jest również problem praw człowieka wobec przymusu stosowanego przez państwo, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób odbywających kary izolacyjne. W obszarze zainteresowań naukowo-badawczych kierunku znajduje się również analiza strategii zapobiegania przestępczości oraz znaczenie czynnika społecznego w kontrolowaniu i zapobieganiu przestępczości i zjawisk dewiacyjnych.

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja to kompendium wiedzy nie tylko na temat podstawowych problemów społecznych [bieda, bezrobocie, uzależnienia, przestępczość tradycyjna] oraz nowych zjawisk takich jak handel ludźmi, przemoc w szkole, przestępczość zorganizowana itd ale także sposobów ich rozwiązywania oraz zapobiegania lub zmniejszania ich rozmiarów. Ponadto studenci zdobywają podstawowe umiejętności niezbędne do projektowania zmian w skali makrospołecznej, społeczności lokalnej oraz w skali jednostki. W programie studiów znajdują się więc zagadnienia polityki społecznej, polityki kryminalnej, różnych form kontroli społecznej, pracy socjalnej i opieki społecznej, socjoterapii i psychoterapii zachowań problemowych, działalności charytatywnej, systemu edukacji i polityki oświatowej itp. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny co umożliwia kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów dla instytucji państwowych i pozarządowych, które są odpowiedzialne za diagnozowanie, reagowanie i postępowanie z problemami społecznymi związanymi z patologiami społecznymi w tym szczególnie przestępczością, uzależnieniem od środków odurzających a także związanych z marginalizacją społeczną wynikającą z biedy, bezrobocia i bezdomności.

Studia na kierunku praca socjalna odpowiadają przyjętym standardom kształcenia dla 3-letnich studiów licencjackich. Ukierunkowane są one na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia roli pracownika socjalnego. Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na 2-letnich studiach magisterskich w IPSiR [kierunek: profilaktyka społeczna i resocjalizacja i kryminologia] lub innych Wydziałach.

IPSiR oferuje wszechstronne i nowoczesne kształcenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne w ramach wybranego kierunku i specjalizacji.


Kadra naukowo-dydaktyczna


W studiowaniu towarzyszy wysoce kompetentna kadra naukowo-dydaktyczna. W jej skład wchodzą specjaliści różnych nauk społecznych [socjologii, psychologii, pedagogiki] oraz nauk prawnych [kryminologia, penitencjarystyka, prawo karne]. Środowisko naukowe IPSiR ma także znaczące ekspertalne doświadczenia i dorobek w kształtowaniu polityki i litery polskiego prawa, założeń polityki społecznej, polityki rozwiązywania problemów społecznych i wychowawczych, systemu profilaktyki i resocjalizacji młodzieży i dorosłych. Pracownicy służą doradztwem naukowym oraz wykonują ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Sprawiedliwości, MEN, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Rady Europy.


Warunki studiowania


Zapewniamy przyjazne i kameralne warunki studiowania. W niezbyt licznej grupie studentów [około 600 osób] łatwo nawiązywać więzi koleżeńskie, bezpośrednio kontaktować się z nauczycielami, włączać się w badania naukowe i inne projekty realizowane w Instytucie, aktywnie działać na rzecz społeczności studenckiej. Ponadto do dyspozycji studentów w budynku IPSiR-u pozostaje pracownia komputerowa, biblioteka z małą czytelnią zintegrowana z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego, kawiarenka.