Praca socjalna II stopnia (rekrutacja zawieszona)

Studia magisterskie z pracy socjalnej – dlaczego warto je wybrać? – posłuchaj podcastu 🙂

‘Praca socjalna’ to kierunek studiów dla tych, którzy chcieliby swoją karierę zawodową rozwijać w obszarze pracy z i na rzecz innych ludzi, w szczególności osób, rodzin lub społeczności doświadczających różnego typu problemów życiowych. Studiowanie pracy socjalnej to z jednej strony zdobywanie wiedzy pozwalającej zrozumieć ludzi przeżywających życiowe trudności oraz rozpoznawać mechanizmy, które do powstawania tych trudności prowadzą, z drugiej – to uczestnictwo w warsztatach i ćwiczeniach służących nabywaniu umiejętności profesjonalnego pomagania.

Studia II stopnia na kierunku ‘Praca socjalna’ mają charakter studiów wydziałowych – zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych i dydaktycznych obu instytutów Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji: Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych.

Ukończenie studiów na kierunku ‘Praca socjalna’ daje ustawowe uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uznawane także w innych krajach Unii Europejskiej. Studia przygotowują także do profesjonalnej działalności pomocowej, która nie jest ograniczona do jednego zawodu pomocowego czy jednej instytucji polityki społecznej (pomocy społecznej).

Niezależnie od korzyści formalnych i czysto zawodowych studia te przynoszą inne pożytki przydatne na współczesnym rynku pracy, ale także we własnym życiu: uwrażliwiają na potrzeby i problemy innych ludzi, rozwijają umiejętności interpersonalne, pozwalają lepiej zrozumieć siebie, innymi słowy, wspomagają rozwój osobisty.

Założenia programowe

Program studiów stacjonarnych
Program studiów zaocznych

Współczesna koncepcja pracy socjalnej zakłada szeroki zakres działań wspomagających zmianę społeczną i rozwiązywanie problemów społecznych. Obejmuje on takie działania jak poradnictwo, pomoc jednostkom i rodzinom oraz ich terapię, organizowanie społeczności lokalnej, angażowanie w społeczne i polityczne działania mające wpływ na politykę społeczną i rozwój gospodarczy, jak również starania zmierzające do tego, aby pomóc ludziom w dostępie do usług i do innych zasobów w społeczności lokalnej.

Studia II stopnia na kierunku ‘Praca socjalna’ wyposażają w kompetencje – wiedzę i umiejętności – niezbędne do profesjonalnego pomagania w ramach wykonywania różnych profesji i zawodów pomocowych, w których korzysta się z metodyk profesjonalnego pomagania wypracowanych w obrębie pracy socjalnej (helping professions). Chodzi o takie zawody, specjalności i stanowiska pracy tworzone w ramach funkcjonujących w Polsce placówek i programów wsparcia jak np.: asystent rodziny, kliniczny pracownik socjalny, koordynator pieczy zastępczej, organizator społeczności lokalnej, koordynator indywidualnych planów usług społecznych, streetworker itp.

Studia przygotowują specjalistów prowadzących pracę socjalną rozumianą szeroko jako profesjonalna praktyka, w ramach której wykorzystywane są różne uznane metody i techniki pomagania i która jest (lub mogłaby być) oferowana w różnorodnych placówkach wsparcia, w ramach pracy środowiskowej (pozaplacówkowej) prowadzonej przez organizacje sektora obywatelskiego oraz jako własna profesjonalna działalność zawodowa (na zasadzie „wolnej” praktyki zawodowej). Program studiów jest tak skonstruowany, aby studenci nabyli interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą mechanizmów zachowań indywidualnych i zbiorowych oraz metod i technik ich zmiany, stosowanych zgodnie z uznawanymi i zalecanymi wartościami. Studia przygotowują także do prowadzenia badań w obszarze problemów badawczych właściwych pracy socjalnej jako stosowanej nauki społecznej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż współczesna praca socjalna obejmuje bardzo szeroki i zróżnicowany zakres działań, w ramach programu studiów – oprócz szeregu zajęć wspólnych – realizowane są równolegle trzy odrębne ścieżki edukacyjne (moduły specjalizacyjne). Przygotowują one do pełnienia ról zawodowych właściwych dla praktyki ogólnej, mikropraktyki (prowadzonej w relacji z jednostkami i/lub rodzinami) oraz makropraktyki (prowadzonej w relacji ze społecznościami, ale także w obrębie organizacji/ instytucji).

Moduły zajęć przygotowujące do mikropraktyki lub makropraktyki adresowane są do studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku praca socjalna; dla studentów, którzy ukończyli inne studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie przeznaczony jest moduł przygotowujący do praktyki ogólnej.

Tym samym absolwenci kierunku ‘Praca socjalna’ będą przygotowani do kompetentnej realizacji różnych ról zawodowych w placówkach, organizacjach, instytucjach związanych z polityką społeczną, jej kształtowaniem i wdrażaniem, zarówno w sektorze publicznym, jak i w organizacjach pożytku publicznego działających w sektorze pomocy społecznej.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent powinien posiadać kompetencje niezbędne dla realizacji zadań stawianych przed pracownikami socjalnymi i przedstawicielami innych zawodów pomocowych: (1) dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, rodzin, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych, (2) stosowania metod, technik i środków interwencji oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów, (3) przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego), (4) pobudzania samozaradności (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, (5) kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego oraz (6) inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy oraz powoływania instytucji/organizacji świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym.

Absolwent powinien być przygotowany do realizowania badań w obszarze problemów badawczych właściwych pracy socjalnej jako stosowanej nauki społecznej.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Studia na kierunku ‘Praca socjalna’ dają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz stanowią podstawę do budowania swojej kariery w zawodach związanych, z jednej strony, ze wspomaganiem i terapią jednostek i rodzin, z drugiej – z pracą ze społecznościami, instytucjami i organizacjami. Dają podstawę do wykonywania zawodów i profesji koncentrujących się na rozwiązywaniu problemów społecznych (np. bieda i wykluczenie społeczne, bezrobocie, uzależnienia, niedostosowanie społeczne i in.) oraz projektowaniu i realizacji zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej.

Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę m.in. w placówkach pomocy społecznej i rynku pracy, placówkach służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, rządowej i samorządowej administracji publicznej, w organizacjach pozarządowych i prowadzonych przez nie programach i projektach społecznych i społeczno-gospodarczych. Dyplom pracownika socjalnego pozwala wykonywać ten zawód w krajach Unii Europejskiej po spełnieniu dodatkowych wymagań: znajomość języka i przepisów prawnych związanych z praktykowaniem pracy socjalnej w danym kraju.

Jak długo trwają studia?

  • Studia są dwuletnie, składają się z czterech semestrów.
  • Studia stacjonarne obejmują 900 godzin zajęć dydaktycznych, trzeba uzyskać 120 punktów ECTS.
  • Studia niestacjonarne (zaoczne) obejmują 585 godzin zajęć dydaktycznych, trzeba uzyskać 120 punktów ECTS.

Ile wynosi czesne za studia?

  • studia stacjonarne dla obywateli polskich są bezpłatne
  • czesne za rok studiów zaocznych wynosi 4 485 zł

Dla kandydatów: prezentacja o kierunku

Rekrutacja