Centrum Badań Zbrodni Międzynarodowych będzie prowadziło badania naukowe dotyczące zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni ludobójstwa i zbrodni agresji. Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie oraz popełnione w związku z nią zbrodnie będą stanowiły główny przedmiot badań Centrum.

Pomysł powołania Centrum powstał wśród pracowników Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSIR UW. Głównym pomysłodawcą powstania Centrum był prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, który został Przewodniczącym Rady Programowej Centrum. Do składu Kierownictwa Centrum weszli dr Andriy Kosyło oraz dr Barbara Błońska.

Zadaniem Centrum jest stworzenie platformy współpracy ekspertów nie tylko z Uniwersytetu Warszawskiego, ale również z innych ośrodków badawczych, organizacji pozarządowych i organów wymiaru sprawiedliwości. Udział w działalności Centrum m in. zadeklarował Pan Yevgen Zakharov, jeden z najbardziej znanych obrońców praw człowieka w Ukrainie. Kharkiv Human Rights Protection Group, której Pan Zakharov jest Prezesem, od początku wojny bardzo dokładnie dokumentuje zbrodnie międzynarodowe popełnione przez zbrodniarzy rosyjskich w Ukrainie.

Centrum planuje zająć aktywną pozycję w toczącej się dyskusji naukowej, zwłaszcza na łamach czasopism anglojęzycznych, dotyczącej rosyjskich zbrodni prawa międzynarodowego popełnionych w Ukrainie, w szczególności co do określenia definicji pojęcia „ludobójstwo”. Uważamy, że w świetle prawa międzynarodowego pojęcie to należy rozumieć, jako zbrodnię obejmującą również działania skierowane na zniszczenie kultury narodu, zaprzeczanie istnienia jego odrębności, istnienia języka, prześladowanie osób świadomych swojej tożsamości narodowej.

Kolejnym problemem badawczym, który będzie analizowany w pracach Centrum, to kwestia odpowiedzialności za zbrodnię agresji przeciwko Ukrainie. Odpowiedzialności zarówno przedstawicieli władz, jak i samego państwa rosyjskiego. Spodziewamy się, że pierwszym projektem realizowanym w ramach nowopowstałego Centrum będzie projekt pt. „Odpowiedzialność Federacji Rosyjskiej za zbrodnię agresji przeciwko Ukrainie”, realizowany wspólnie z Uniwersytetem Iwana Franki we Lwowie. Odpowiedni wniosek został złożony w ramach II Konkursu „Polish-Ukrainian Cooperation” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.  

Centrum planuje wykorzystać potencjał IPSIR, będącego jednostką interdyscyplinarną, tworzoną nie tylko przez prawników i kryminologów, ale również przez socjologów, psychologów i pedagogów. Doświadczenie badawcze tych naukowców pozwoli na zbadanie kosztów społecznych wojny oraz pomocy ofiarom zbrodni wojennych.

Ponadto, Centrum zapewni wsparcie Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej w pracach dydaktycznych związanych z tematyką zbrodni międzynarodowych i zapewni stałą obecność w ofercie zajęć dydaktycznych o tej tematyce. Od przyszłego semestru zostanie uruchomiony przedmiot ogólnouniwersytecki pt. Międzynarodowe prawo karne. Oferta dydaktyczna dot. zbrodni międzynarodowych będzie stopniowo poszerzana w miarę działalności Centrum.