Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta

Wymagania:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • są słuchaczami studiów doktoranckich,
 • znają techniki prowadzenia wywiadów socjologicznych,
 • znają techniki i podstawy teoretyczne socjologicznej analizy treści,
 • znają język angielski oraz polski w mowie i piśmie.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość problematyki migracji międzynarodowych,
 • znajomość problematyki niepełnosprawności,
 • znajomość tematyki praw reprodukcyjnych,
 • znajomość problematyki tworzenia polityk publicznych,
 • doświadczenie w realizacji socjologicznych badań jakościowych.

Opis zadań:
W ramach projektu OPUS nr DEC- 2019/33/B/HS5/00232 pt. „Porażki i polityka publiczna: Możliwe, warunkowe i przypadkowe w polskim kontekście” doktorant(-ka) będzie zaangażowany(-a) na okres 12 miesięcy w realizację badań dotyczących porażek polityk publicznych. Do obowiązków doktoranta będzie należała realizacja wywiadów socjologicznych oraz analiza treści przekazów medialnych.
Typ konkursu NCN: OPUS – HS

Termin składania ofert: 15 września 2020, 14:00

Forma składania ofert:
Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW pok. 29, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa lub elektronicznie na adres a.mica@uw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:
Stypendium w wysokości 1 200,00 złotych przyznane na okres 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje:
Procedura rekrutacji odbywa się w oparciu o postanowienia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (przyjętego uchwałą Rady NCN nr 85/2018 z dnia 26 września 2018 r.).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi z dniem: 30 września 2020
Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu dr hab. Adriana Mica (a.mica@uw.edu.pl)

Wymagane dokumenty:

 • CV z opisem osiągnięć naukowych i dorobku naukowego,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich,
 • wskazanie nazwiska i kontaktu do dwóch osób, do których komisja konkursowa może zwrócić się o wystawienie rekomendacji,
 • krótki (do 500 słów) list motywacyjny,
 • jedna publikacja naukowa lub rozdział pracy magisterskiej
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.