Informacje o projekcie

POWR.02.09.00-00-0007 (Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)

Okres realizacji projektu: od: 2016-10-01 do: 2020-12-31

Lider projektu: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Partnerzy:

  • Uniwersytet Warszawski
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Działania projektowe mają na celu wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych. Efektem prowadzonych działań ma być uspójnienie polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej na terenie całego kraju.

Kwota dofinansowania z UE – 4 353 567, 79 zł

 

W ramach projektu realizujemy cykl spotkań pn. Laboratorium Ekonomii Społecznej.
W tym roku odbyły się dwa spotkania:

28.02.2020 – Rola ekonomii społecznej jako kreatora mechanizmów rozwojowych w politykach publicznych.

3.06.2020 – Strategie działania realizowane przez przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej w okresie pandemii COVID-19

————————————————————————————————-

Zapraszamy Państwa na cykl debat dotyczących regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej. Debaty będą miały formę wideokonferencji i odbędą się w czterech termiach:

9 czerwca – Polski model ekonomii społecznej i solidarnej – przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie aktywnej polityki społecznej

16 czerwca  Przedsiębiorstwo społeczne – szansa na reintegrację i świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym

23 czerwca  Ekonomia społeczna i solidarna i usługi społeczne – w kierunku synergii?

7 lipca  Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej i wyzwania koordynacyjne na poziomie krajowym i regionalnym.

Więcej informacji na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na przegląd polityk publicznych pod kątem indeksacji w zakresie ekonomii społecznej. Termin składania ofert: 15.05.2020 r.

Zapytanie ofertowe indeksacja polityk

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie raportu opisującego stan sektora ekonomii społecznej w 2020 r.
Termin składania ofert: 22.04.2021 r.

Zapytanie ofertowe raport

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie raportu podsumowującego procesy legislacyjne dotyczące prawodawstwa związanego z ekonomią społeczną w Polsce w latach 2014-2020.
Termin składania ofert: 07.07.2021 r.

Zapytanie ofertowe raport podsumowujący