[su_spacer size=”10″]

Projekt „Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz pracy socjalnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

O projekcie

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych u 135 studentek i studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia na 2 kierunkach: profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz praca socjalna, studiujących w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozwój wymienionych kompetencji odpowiada potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego. Udział w projekcie umożliwi uczestnikom wzmocnienie kompetencji, a tym samym ułatwi wejście na rynek pracy. Podniesienie kompetencji zostanie poświadczone certyfikatami lub świadectwami ukończenia warsztatów i szkoleń.

Projekt Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz pracy socjalnej będzie realizowany od 11 stycznia 2017 r. do 30 września 2019 r. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rekrutacja

Rekrutacja jest otwarta dla:

 • studentów pracy socjalnej II i III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
 • studentów profilaktyki społecznej i resocjalizacji II i III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Rekrutacja obejmuje dwa etapy.

Etap pierwszy – wypełnienie formularza zgłoszeniowego i napisanie listu motywacyjnego oraz złożenie tych dokumentów u pani Emilii Żukowskiej-Stępniak w pok. 31 lub wysłanie mailem na adres: projekt.integracja@gmail.com

Zgłoszenie i list motywacyjny należy przesyłać:

II EDYCJA:

 • w I turze rekrutacji do 15 listopada 2017 r. – rekrutacja przedłużona do 30 listopada
 • w II turze rekrutacji do 31 grudnia 2017 r.
 • w III turze rekrutacji do 28 stycznia 2018 r.
 • w IV turze uzupełniającej do 23 II 2018 r.

I EDYCJA:

 • w I turze rekrutacji do 17 stycznia 2017 r.
 • w II turze rekrutacji do 10 lutego 2017 r.
 • w III turze rekrutacji do 28 lutego 2017 r.

Etap drugi – ustalenie listy rankingowej według kryteriów:

 • Złożenie wyżej wymienionych dokumentów w terminie – 1 pkt.
 • Kompletność dokumentów – 1 pkt.
 • Ocena listów motywacyjnych: słaba, średnia, duża motywacja – 1-3 pkt.

Przy większej liczbie zgłoszeń ustalona jest dodatkowa punktacja rankingowa według następujących kryteriów i punktów:

 • brak ukończonych szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej (oświadczenie) – 2 pkt.
 • brak wpisów warunkowych – 1 pkt.
 • rozmowa rekrutacyjna diagnozująca poziom kompetencji: komunikacyjnych, zawodowych, kognitywnych – od 0 do 3 pkt.

Przewidziana jest lista rezerwowa obejmująca 4 miejsca, która jest ustalona według wcześniej określonych kryteriów rankingowych. Lista ta uwzględnia także miejsca zwolnione w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie z przyczyn losowych.

Lista rankingowa zostanie zamieszczona na stronie internetowej IPSIR w zakładce: Projekt „Integracja i reintegracja w działaniu”.

Liczba miejsc w edycji: 45

Osoby zakwalifikowane w ramach listy rankingowej przechodzą do kolejnego etapu rekrutacji, obejmującego złożenie kompletu niżej wymienionych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji:

 • wypełniony formularz rekrutacyjny – link
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – link
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie – link
 • wzór umowy uczestnictwa w projekcie – link

Zobacz także

[su_tabs style=”default” active=”1″ vertical=”no” class=””] [su_tab title=”Regulamin projektu” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Regulamin Projektu Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych,analitycznych i zawodowych studentów „profilaktyki społecznej i resocjalizacji” oraz „pracy socjalnej”

z dnia 3 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad rekrutacji, udziału i organizacji warsztatów, szkoleń i wizyt studyjnych

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin Projektu Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów „profilaktyki społecznej i resocjalizacji” oraz „pracy socjalnej” zwany dalej Regulaminem określa warunki rekrutacji, udziału, zakresu wsparcia i organizacji zadań przewidzianych w niniejszym Projekcie.

2. Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Warszawski w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

§ 2

Stosowane pojęcie i skróty:

1. Projekt – „Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz pracy socjalnej”.

2. Organizator – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji) Uniwersytet Warszawski.

3. Regulamin – „Regulamin Projektu Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz pracy socjalnej”.

4. Student – osoba posiadająca aktualny status studenta Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach „profilaktyka społeczna i resocjalizacja” oraz „praca socjalna” (studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) realizowanych w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

5. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie.

6. Uczestnik/Beneficjent – osoba, która po spełnieniu zasad określonych w Regulaminie została przyjęta do udziału w Projekcie.

7. Biuro Projektu – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa, pok. 31. Osoby do kontaktu: dr Ewa Stachowska i Emilia Żukowska-Stępniak, e-mail: projekt.integracja@gmail.com

II. Zakres wsparcia

§ 3

1. Projekt w całym okresie trwania projektu skierowany jest do łącznej liczby 135 studentów (120 K i 15 M) studiujących na kierunkach „profilaktyka społeczna i resocjalizacja” oraz „praca socjalna” w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa i ma na celu rozwój kompetencji, komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych, które odpowiadają oczekiwaniom pracodawców.

2. W projekcie realizowane będą następujące formy wsparcia:

a) Badanie kompetencji Uczestników Projektu (2 tury: na początku i końcu Projektu) b) Warsztat kształcący kompetencje komunikacyjne (językowe) z języka angielskiego na poziomie B2 z lektorami i native speakerami (30 godz. dla każdej grupy) c) Warsztat kształcący kompetencje komunikacyjne (interpersonalne): Komunikacja interpersonalna – rola i znaczenie w procesach grupowych (12 godz. dla każdej grupy) d) Warsztat: Kreacja i autoprezentacja (15 godz. dla każdej grupy) e) Warsztat: Zespołowe rozwiązywanie problemów (15 godz. dla każdej grupy) f) Warsztat: Zróżnicowanie i integracja kulturowa (18 godz. dla każdej grupy) g) Warsztat: Negocjacje i mediacje – narzędzia integracji i reintegracji w działaniu (15 godz. dla każdej grupy) h) Warsztat: Bazy danych – research i komparatystyka źródeł (15 godz. dla każdej grupy) i) Warsztaty: Grupy terapeutyczne jako forma pomocy młodzieży (dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami) j) Warsztaty: Aktywne metody pracy z młodzieżą (dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami) k) Certyfikowane Szkolenie PRINCE2 Foundation – zarządzanie projektem (3 grupy, 24 godz. dla każdej grupy) l) Wizyty studyjne u pracodawców

3. Udział w projekcie dla Uczestników jest bezpłatny.

§ 4

1. Warsztaty, o których mowa w § 3 pkt. 2 odbywać się będą w grupach liczących 11-12 osób z możliwością wprowadzania przesunięć liczby uczestników pomiędzy poszczególnymi warsztatami.

2. Szkolenia, o których mowa w § 3 pkt. 2 zrealizowane będzie w grupach liczących 15 osób z możliwością wprowadzania przesunięć liczby uczestników pomiędzy grupami.

3. Warsztaty i szkolenie będą się odbywać w salach Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, ul. Podchorążych 20.

4. Wizyty studyjne, o których mowa w § 3 pkt. 2 odbywać się będą w placówkach pracodawców.

5. O szczegółowych terminach i miejscach odbywania zajęć uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 7 dni ).

Informacja o terminach umieszczona zostanie przez Biuro Projektu w harmonogramie zajęć na stronie internetowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w zakładce „Projekt Integracja w działaniu” oraz rozesłana na adresy mailowe Uczestników podane w formularzu rekrutacyjnym.

6. Organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć na inny termin niż ogłoszony w harmonogramie z uzasadnionych przyczyn, w tym zwłaszcza z przyczyn niezależnych od organizatora.

Informacja o zmianie terminu zajęć zostanie umieszczona przez Biuro Projektu na stronie internetowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w zakładce „Projekt Integracja w działaniu” oraz rozesłana na adresy mailowe Uczestników podane w formularzu rekrutacyjnym.

7. Każdy z Uczestników po spełnieniu wymogów, określonych przez prowadzących i wymienionych w Sylabusie poszczególnych warsztatów otrzyma zaświadczenie/świadectwo ukończenia każdego z warsztatów wymienionych w § 3 pkt. 2, lit. b-j niniejszego Regulaminu.

8. Każdy z Uczestników po spełnieniu wymogów, określonych przez prowadzących otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia wymienionego w § 3 pkt. 2, lit. k niniejszego Regulaminu.

9. Każdy z Uczestników po spełnieniu wymogów, określonych przez prowadzących otrzyma zaświadczenie/świadectwo odbycia wizyt studyjnych wymienionych § 3 pkt. 2, lit. l niniejszego Regulaminu.

Organizacja rekrutacji

§ 5

1. W Projekcie mogą uczestniczyć studenci 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunkach: „profilaktyka społeczna i resocjalizacja” lub „praca socjalna” w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji) Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Liczba miejsc w ogłoszonym przez Organizatora procesie rekrutacji wynosi 45.

3. Rekrutacja obejmuje dwa etapy:

a) Etap pierwszy – postępowanie kwalifikacyjne – w którym kandydaci zobowiązani są do złożenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego i napisanego listu motywacyjnego. Dokumenty te należy złożyć w pok. 31 lub wysłać mailem na adres: projekt.integracja@gmail.com

Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w zakładce „Projekt Integracja w działaniu”.

b) Etap drugi – ustalenie listy rankingowej według kryteriów: Złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 2 lit. a w terminie – 1 pkt.; Kompletność dokumentów – 1 pkt.; Ocena listów motywacyjnych: słaba, średnia, duża motywacja – 1-3 pkt.

1) Ocena złożonych dokumentów przeprowadzona zostanie przez Komisję powołaną przez Kierownika Projektu – dr Ewę Stachowską. W skład Komisji wchodzą: Kierownik Projektu oraz dwóch członków wskazanych przez Kierownika Projektu.

2) o wyniku postępowania o którym mowa w pkt. 2 lit. a i b Kandydaci zostaną poinformowani mailowo przez wysłanie na adresy mailowe podane w formularzach zgłoszeniowych.

3) lista rankingowa zostanie opublikowana na stornie internetowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w zakładce „Projekt Integracja w działaniu”.

4. W sytuacji większej liczby zgłoszeń ustalona zostanie dodatkowa punktacja rankingowa według następujących kryteriów i punktów:

a) brak ukończonych szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej (oświadczenie) – 2 pkt. b) brak wpisów warunkowych – 1 pkt. c) rozmowa rekrutacyjna diagnozująca poziom kompetencji: komunikacyjnych, zawodowych, kognitywnych – od 0 do 3 pkt.

5. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

6. W procesie rekrutacji przewidziana jest lista rezerwowa obejmująca 4 miejsca, która jest ustalona według wcześniej określonych kryteriów rankingowych.

Lista rezerwowa uwzględnia również miejsca zwolnione w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie z przyczyn losowych.

7. Kandydaci zakwalifikowani do Projektu zobowiązani są do wypełnienia, podpisania i złożenia następujących dokumentów: formularz rekrutacyjny; zgoda na przetwarzanie danych osobowych; oświadczenie uczestnika Projektu; umowa uczestnictwa w Projekcie; ankieta motywacji; deklaracja uczestnika w Projekcie – dostępnych do pobrania na stronie internetowej Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w zakładce „Projekt Integracja w działaniu”.

8. Wypełnione dokumenty należy złożyć w pok. 31 w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w terminie ogłoszonym przez Organizatora na stronie internetowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w zakładce „Projekt Integracja w działaniu”.

9. Ocena złożonych dokumentów przeprowadzona zostanie przez Komisję powołaną przez Kierownika Projektu – dr Ewę Stachowską. W skład Komisji wchodzą: Kierownik Projektu oraz dwóch członków wskazanych przez Kierownika Projektu.

10. Komisja dokonuje oceny kompletności i prawidłowości wypełnienia złożonych dokumentów. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków formalnych aplikacja zostanie odrzucona.

11. Komisja sporządzi protokół oraz listę osób przyjętych do Projektu oraz listę rezerwową.

12. Lista osób przyjętych do Projektu dostępna będzie w Biurze Projektu oraz umieszczona na stronie internetowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w zakładce „Projekt Integracja w działaniu”. Informacja o przyjęciu zostanie także przesłana na adresy mailowe Uczestników podanych w formularzu rekrutacyjnym.

13. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy miejsce to przysługuje pierwszemu Kandydatowi z listy rezerwowej.

14. Terminy naborów będą każdorazowo ogłaszane przez Organizatora na stronie internetowej Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w zakładce „Projekt Integracja w działaniu”.

15. W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów, rekrutacja zostanie przedłużona. Informacja o przedłużeniu rekrutacji zamieszczona zostanie przez Organizatora na stronie internetowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w zakładce „Projekt Integracja w działaniu”.

Zasady uczestnictwa w Projekcie

§ 6

1. Uczestnik zobowiązuje się brania udziału we wszystkich zadeklarowanych zajęciach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator.

a) Uczestnik zobowiązany jest do 100% frekwencji na wszystkich zajęciach będących przedmiotem Projektu. b) W przypadku nieusprawiedliwionej absencji Organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia Uczestnika z listy. c) Uczestnik zobowiązuje się do realizacji zadań projektowych przewidzianych w ramach poszczególnych zajęć całego Projektu. 2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wzięcia udziału w początkowym i końcowym badaniu kompetencji. 3. Uczestnik zobowiązany jest do poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu i ewaluacji Projektu w czasie trwania Projektu i do 12 miesięcy po jego zakończeniu.

Przepisy końcowe

§ 7

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień związanych z realizacją poszczególnych działań przewidzianych w Projekcie, które są niezbędne do właściwej realizacji Projektu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania Projektu.

[/su_tab] [su_tab title=”Warsztaty” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Wykaz warsztatów i szkoleń realizowanych w ramach w projektu „Integracja i reintegracja w działaniu…”

Kompetencje KOMUNIKACYJNE

Zajęcia w języku angielskim:

 • prowadzone metodą warsztatową
 • realizowane przez lektorów native speakerów
 • 30 godz.
 • zakończone świadectwem ukończenia

Komunikacja interpersonalna – rola i znaczenie w procesach grupowych

 • zajęcia prowadzone metodą warsztatową
 • komunikacja w procesach grupowych ze szczególnym ukierunkowaniem na grupy zadaniowe
 • 12 godz.
 • zakończone świadectwem ukończenia

Kreacja i autoprezentacja

 • zajęcia prowadzone metodą warsztatową
 • zarządzanie wizerunkiem, emocjami, umiejętnością prezentacji przed audytorium, metody kreatywne, elementy savoir-vivre
 • 15 godz.
 • zakończone świadectwem ukończenia

Negocjacje i mediacje – narzędzia integracji i reintegracji w działaniu

 • zajęcia prowadzone metodą warsztatową
 • dynamiki konfliktów i sposoby ich rozwiązywania; funkcjonowanie jednostek w sytuacjach trudnych, przebieg procesu mediacji i negocjacji
 • prawne uwarunkowania mediacji i negocjacji, procedury negocjacyjne i mediacyjne, etyka w praktyce mediacyjnej i negocjacyjnej
 • 15 godz.
 • zakończone świadectwem ukończenia

Kompetencje ANALITYCZNE

Zespołowe rozwiązywanie problemów

 • zajęcia prowadzone metodą warsztatową
 • diagnoza i rozwiązywania problemów, określenie roli i zakresu wpływu problemów na pracę grupy, hierarchizacja problemów, przełamywanie barier w sytuacjach problemowych w działaniach grupy
 • 15 godz.
 • zakończone świadectwem ukończenia

Szkolenie PRINCE2 Foundation

 • przygotowanie i uzasadnienie projektu, organizowanie i zarządzanie projektem
 • zajęcia realizowane przez zewnętrzną Akredytowaną Organizację Szkoleniową
 • 24 godz.
 • zakończone certyfikatem

Bazy danych – research i komparatystyka danych

 • zajęcia prowadzone metodą warsztatową
 • specjalistycznych baz danych polskich i zagranicznych, komparatystyki zawartych danych i informacji, przeszukiwanie zagregowanych zbiorów danych i źródeł wykorzystania danych w tworzeniu projektów
 • 15 godz.
 • zakończone świadectwem ukończenia

Kompetencje ZAWODOWE

Zróżnicowanie i integracja kulturowa

 • zajęcia w formie warsztatowej
 • normy i wartości kultur i religii, przestrzenie barier komunikacyjnych i ich przełamywanie, budowanie dialogu w warunkach wielokulturowości
 • 18 godz.
 • zakończone świadectwem ukończenia

Grupy terapeutyczne jako forma pomocy młodzieży

 • zajęcia w formie warsztatowej realizowane wspólnie z pracodawcami
 • budowanie grupy terapeutycznej, mechanizmy wpływu grupy na jej członków, dynamika grupy zamkniętej, projektowanie sytuacji terapeutycznych w grupie
 • rola terapeuty grupowego, etyczne aspekty terapii
 • 18 godz.
 • zakończone świadectwem ukończenia

Aktywne metody pracy z młodzieżą

 • zajęcia w formie warsztatowej realizowane wspólnie z pracodawcami
 • modele profilaktyki i innowacji pedagogicznych skierowanych do młodzieży z grup ryzyka, pracę z młodzieżą metodą projektową
 • konstruowanie projektów profilaktyczno-wychowawczych
 • 18 godz.
 • zakończone świadectwem ukończenia

Wizyty Studyjne u pracodawców

 • realizacja praktycznych zadań i projektów u pracodawcy
 • 18 godz.
[/su_tab] [su_tab title=”Rekrutacja – I edycja” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
 • Katarzyna Bedyk
 • Martyna Bujakowska
 • Magda Chmielewska
 • Julita Derkacz
 • Anna Dziki
 • Weronika Gałązka
 • Izabela Gałecka
 • Angelika Gąbka
 • Olga Gozdur
 • Elżbieta Grzebielec
 • Kinga Grzelczak
 • Karolina Jabłońska
 • Aleksandra Jagodzińska
 • Anna Karpińska
 • Roksana Katryńska
 • Monika Kiełek
 • Justyna Komańska
 • Malwina Krasnodębska
 • Paulina Loranty
 • Barbara Łuckiewicz
 • Martyna Magacz
 • Kamila Makowska
 • Natalia Malinowska
 • Marta Marszycka
 • Martyna Misiek
 • Adrianna Moczulska
 • Katarzyna Nawrocka
 • Kacper Nowak
 • Kamila Ociepa
 • Monika Osiak
 • Oliwia Panfil
 • Maria Piotrowicz
 • Kinga Pruszyńska
 • Klaudia Puchalska
 • Magdalena Rodak
 • Michał Słabuszewski
 • Szymon Sulka
 • Zuzanna Tobiasz
 • Rafał Tomczak
 • Karolina Tuszyńska
 • Katarzyna Wajszczuk
 • Natalia Wawrzkiewicz
 • Kamila Wnorowska
 • Natalia Wójcicka
 • Izabela Zawadzka
[/su_tab] [su_tab title=”Rekrutacja – II edycja” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
 • Sylwia Balsiewicz
 • Aleksandra Bieszczad
 • Igor Chmielecki
 • Natalia Chodowiec
 • Patrycja Czyżyk
 • Aleksandra Domańska
 • Mateusz Gaszyński
 • Karolina Goryszewska
 • Kaja Imielska
 • Zuzanna Kostrzewa
 • Zuzanna Kowalczyk
 • Aleksandra Kozłowska
 • Natalia Krawczyk
 • Anna Ksiądz
 • Karolina Lendzioszek
 • Marta Loze
 • Katarzyna Łubkowska
 • Natalia Marczuk
 • Edyta Markowicz
 • Karolina Mazur
 • Iwona Micor
 • Natalia Murawska
 • Jakub Nowak
 • Beata Orzechowska
 • Aleksandra Pijanowska
 • Sara Piwnicka
 • Izabela Potent
 • Martyna Profus
 • Magdalena Rodak
 • Karina Rymar
 • Klaudia Stelmasiak
 • Klaudia Szewczyk
 • Katarzyna Wajszczuk
 • Mateusz Włodarczyk
 • Zuzanna Włodarczyk
 • Marta Woźnica
 • Patrycja Wróblewska
 • Natalia Zalewska
[/su_tab] [su_tab title=”Plany zajęć” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Plany zajęć I edycja

 • 3-5 marca 2017 r.
 • 17-19 marca 2017 r.
 • 31 marca – 2 kwietnia 2017 r.
 • 12-14 maja 2017 r.
 • 26-28 maja 2017 r. – szkolenie Prince2 Foundation
 • 2-3 czerwca 2017 r.
 • 9-11 czerwca 2017 r.
 • 23-25 czerwca 2017 r. – zajęcia „Bazy danych…” odbywają się w 1 grupie
 • 30 czerwca – 2 lipca 2017 r. – zajęcia „Bazy danych…” odbywają się w 1 grupie
 • 18-19 listopada 2017 r.
 • 24-26 listopada 2017 r.
 • 19 grudnia 2017 r.

Plany zajęć I edycja

 • 8 grudnia 2017 r.
 • 15 grudnia 2017 r.
 • 19-21 stycznia 2018 r.
 • 23-25 lutego 2018 r.
 • 2 marca 2018 r.
 • 9 marca 2018 r.
 • 16 marca 2018 r.
 • 23 marca 2018 r.
 • 13-15 kwietnia 2018 r.
 • 20 kwietnia 2018 r.
 • 18 maja 2018 r.
 • 25-27 maja 2018 r. – szkolenie Prince2 Foundation
 • 8-10 czerwca 2018 r
[/su_tab] [su_tab title=”Terminy spotkań” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Terminy zajęć w ramach projektu „Integracja i reintegracja w działaniu…”

II edycja

 • 8, 15 grudzień 2017
 • 19, 20, 21 styczeń 2018
 • 23, 24, 25 luty 2018
 • 2, 9, 16, 23 marzec 2018
 • 13, 14, 15, 20 kwiecień 2018
 • 18, 25, 26, 27 maj (P2F) 2018
 • 8, 9, 10 czerwiec 2018

Terminy zajęć w ramach projektu „Integracja i reintegracja w działaniu…”

I edycja

 • 3 – 5 marca
 • 17 – 19 marca
 • 31 marca – 2 kwietnia
 • 12 – 14 maja
 • 26 – 28 maja
 • 2 – 3 czerwca
 • 9 – 11 czerwca
 • 23 – 25 czerwca
 • 30 czerwca – 2 lipca
[/su_tab] [su_tab title=”Kontakt” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Biuro Projektu

 • Kierownik Projektu: dr Ewa Stachowska
 • Asystent Kierownika Projektu: Emilia Żukowska-Stępniak
 • Uniwersytet Warszawski

  Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

  ul. Podchorążych 20, pok. 31

  e-mail: projekt.integracja@gmail.com

  tel: 22 55 30 731 (pn-pt, godz. 11-15)

  [/su_tab] [/su_tabs]