Od września 2019 roku w naszym Instytucie realizujemy międzynarodowy projekt Social Profession for supporting youth in a European solidarity context. 

W projekcie udział biorą partnerzy z Litwy, Łotwy, ze Szwecji oraz z Uniwersytetu w Białymstoku.  

Kierownikiem projektu z ramienia UW jest dr hab. Danuta Lalak, a koordynatorem-ekspertem z ramienia IPSIR – dr Elżbieta Bielecka. 

W projekt – na różnych jego etapach- zaangażowani są pracownicy Instytutu: dr Aneta Domżalska, dr Aneta Ostaszewska, dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek, dr Bartłomiej Skowroński.

Celem projektu jest doskonalenie oferty dydaktycznej w zakresie pracy z młodzieżą w uczelniach zaangażowanych w projekt poprzez implementację założeń  koncepcji pozytywnego rozwoju młodzieży (Positive Youth Development), zwłaszcza poprzez wzmacnianie pozytywnych zasobów wspierających rozwój i edukację młodych ludzi. 

W pierwszym etapie projektu zostały przeprowadzone badania nad statusem młodzieży w krajach partnerskich, umożliwiające diagnozę zasobów i problemów. To była podstawa do opracowania zintegrowanego programu edukacji osób pracujących z młodzieżą. 

Program zajęć będzie realizowany w uczelniach partnerskich w cyklu jednego semestru. W IPSiR zajęcia dla studentów studiów licencjackich rozpoczynają się w semestrze zimowym 2021/2022.

W ramach projektu opracowany będzie podręcznik uwzględniający interdyscyplinarne i ponadnarodowe ujęcie problemów społecznych oraz monografia będąca teoretycznym komentarzem na temat młodzieży – głównie z perspektywy społeczno-kulturowej.

Ukoronowaniem projektu będzie „letnia szkoła” z udziałem studentów i wykładowców uczelni partnerskich połączona z konferencją, która pozwoli na wymianę  edukacyjnych doświadczeń studentów i nauczycieli akademickich, a także umożliwi upowszechnienie i promocję efektów wspólnej pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat projektu dostępnymi na stronie http://young.uwb.edu.pl

Znaleźć tam można również najnowsze międzynarodowe ekspertyzy i materiały dotyczące młodzieży i pracy w środowisku.