Z żalem informujemy, że 10 września 2021 roku zmarła dr Ewa Milewska. W latach 1994 – 2013 pracowała na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Swoim doświadczeniem i wiedzą psychologa sądowego, penitencjarnego i klinicznego dzieliła się ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadząc wykłady i ćwiczenia z psychologii sądowej i penitencjarnej, psychologii klinicznej oraz zajęcia fakultatywne min. Psychologiczne problemy rodzin adopcyjnych i zastępczych. Jej wykłady poparte ogromnym doświadczeniem biegłego sądowego cieszyły się zawsze wielkim zainteresowaniem i uznaniem  studentów.  W swoim praktycznym i naukowo-badawczym działaniu odznaczała się ogromną wnikliwością, poczuciem odpowiedzialności oraz wrażliwością na problemy, z którymi stykają się osoby mające konflikty z prawem, niepowodzenia małżeńskie, rodzinne, życiowe czy uzależnione. 
Zawsze  była gotowa służyć swoją psychologiczną pomocą i społecznym wsparciem. W ostatnich latach poświęciła się głównie pracy biegłej sądowej, a ponieważ sprawy etyki zawodowej, w tym szczególnie psychologa biegłego sądowego odgrywały w Jej życiu  pierwszorzędną rolę, nie brakowało momentów bardzo trudnych, stresowych, obciążających organizm biologiczny, psychikę i duchowość. I to właśnie mogło zadecydować o Jej nagłej i całkowicie niespodziewanej dla otoczenia śmierci.
Dr Ewa Milewska jest autorką ważnych i aktualnych nadal opracowań: Diagnoza psychologiczna w procesie karnym w: Diagnozowanie psychologiczne w kryminologii pod red. Krystyny Ostrowskiej, Ewy Milewskiej, Wyd. ATK, Warszawa 1986, s. 143 – 241 oraz Psychologiczny i prawny kontekst spraw o rozwiązanie przysposobienia w:  Adopcja.: teoria i praktyka, pod red.  Krystyny Ostrowskiej, Ewy Milewskiej, Warszawa 1999, CMPP- MEN s. 51 -62.

Pozostanie w naszej pamięci.

Pogrzeb dr Ewy Milewskiej odbędzie się w dniu 17 września o godzinie 15.00 na cmentarzu Powązki Wojskowe.