dr hab. Tomasz Kaźmierczak

Dr hab. Tomasz Kaźmierczak jest socjologiem. W IPSiR zatrudniony jest na stanowisku adiunkta,  pełni także funkcję kierownika Zakładu Teorii i Metod Pracy Socjalnej oraz od 1 października 2020 r. Dyrektora IPSiR.

Jego zainteresowania badawcze i studyjne od lat koncentrują się na problematyce służb społecznych, w tym pracy socjalnej – ich teorii i praktyce analizowanej z perspektywy socjologicznej, ale także polityki społecznej i nauki o polityce i administracji publicznej.  Prace z ostatnich lat dotyczyły w szczególności kwestii koprodukcji, ekonomii społecznej oraz reintegracji społecznej i zawodowej. Plany na najbliższe lata obejmują m.in. przygotowanie monografii służb społecznych.

Tomasz Kaźmierczak zarówno doktorat jak i habilitacje uzyskał na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. W przeszłości blisko współpracował z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych oraz Instytutem Spraw Publicznych.

Od 1996 roku jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia CIS, prowadzącego w Warszawie Biuro Porad Obywatelskich.
W latach 2016-2020 był Prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.