dr Łukasz Drozda

Dr Łukasz Drozda jest politologiem i urbanistą. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta oraz pełni funkcję opiekuna ds. praktyk studenckich na kierunku Praca Socjalna.

Badania Łukasza Drozdy koncentrują się na politykach publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem polityki miejskiej), relacjach między eksperckim i ideologicznym wymiarem procesu stanowienia polityki publicznej, nierównościach społecznych czy zjawiskiem gentryfikacji przestrzeni zurbanizowanej. Autor czterech monografii naukowych, w tym najnowszej pt. „Urbanistyka oddolna: koszmar partycypacji a wytwarzanie przestrzeni” (Warszawa 2019), poświęconej problematyce szacowania skutków działań ruchów społecznych dla procesu wytwarzania przestrzeni. Obecnie Łukasz Drozda pracuje nad projektami dotyczącymi świadomości przestrzennej polityków publicznych i gentryfikacji polskiej wsi.

Łukasz Drozda ukończył studia licencjackie i magisterskie z politologii na UW oraz inżynierskie z gospodarki przestrzennej w SGGW. Następnie uzyskał doktorat w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w dyscyplinie nauki o polityce publicznej. Jego praca doktorska uhonorowana została m.in. wyróżnieniem w konkursie o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy dla prac dyplomowych oraz stypendiami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni”. Dodatkowo wykłada w School of Ideas Uniwersytetu SWPS, a także współpracuje z mediami i różnymi organizacjami społecznymi.