dr Anna Olech

Dr Anna Olech jest socjolożką. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii i Metod Pracy Socjalnej oraz pełni funkcję opiekuna I roku kierunku Praca Socjalna.

Zainteresowania naukowe Anny Olech koncentrują się na zagadnieniach pomocy społecznej, pracy socjalnej i funkcjonowania pracowników socjalnych jako grupy zawodowej. Tej problematyce poświęcona była książka „Etos zawodowy pracowników socjalnych – wartości, normy, dylematy etyczne” (Katowice, 2006) oraz dwie książki napisane we współautorstwie z Martą Łuczyńską: „Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej” (Warszawa, 2013) oraz „Pracownicy socjalni w Polsce – portret zbiorowy” (Warszawa, 2013).

Anna Olech uzyskała doktorat w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych WSNAiR UW. Jest certyfikowaną superwizorką pracy socjalnej oraz współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej w obszarze metodyki pracy socjalnej. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Informacji Społecznej CIS oraz Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej.