dr Ewa Kiliszek

Dr Ewa Kiliszek jest psychologiem. W Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW pracuje na stanowisku adiunkta oraz pełni funkcję p.o. kierownika Zakładu Psychologii Dewiacji.

Badania Ewy Kiliszek dotyczą rodzin wieloproblemowych, problemów młodzieży niedostosowanej, rozwoju zawodowego i osobistego u sądowych kuratorów zawodowych. Ostatnia książka „Rodzina wobec zagrożeń, rodzina wobec szans. Socjopsychopedagogika rodziny. Studium rodziny pełnej” (2019) zajmuje się wpływem zmiennych psychologicznych na funkcjonowanie rodzin wieloproblemowych i lepiej sobie radzących (np. cech osobowości, stylów przywiązania, poczucia własnej wartości, postaw rodzicielskich, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, przynależnością do rodziny dysfunkcjonalnej), wskazuje również na socjopedagogiczną charakterystykę rodzin w czasach współczesnych. Autorka interesuje się również kontekstami rozwoju człowieka, psychoterapią. Prowadzi psychoterapię indywidualna osób dorosłych oraz par i rodzin, jest mediatorką, specjalistą do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, liderką i superwizorką grup Balinta, pracuje jako sądowy kurator rodzinny.

Dr Ewa Kiliszek ukończyła psychologię na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie również obroniła doktorat.