dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. ucz.

Dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. ucz. pracuje w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji od 2009 roku. Jest zatrudniony na stanowisku profesora.

Jest twórcą koncepcji Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych im. Prof. G. Rejman oraz Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych, którymi kieruje.

W swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim penologią w ujęciu integralnokulturowym, w szczególności powiązaniami nowoczesnych teorii i krytyki kary z polityką karną.  Jest autorem przeszło 120 publikacji, do najważniejszych osiągnięć naukowych zalicza książki:  Polityczność przestępstwa (1997, 2007), Podstawy penologii, teoria kary (2006), Kara. Teoria i kultura penalna. Perspektywa integralnokulturowa (2010). Aktualnie rozwija badania z zakresu teorii i praktyki funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Osiem lat łączył działalność naukową z pracą w wymiarze sprawiedliwości, współpracował w sposób stały z ośrodkami naukowymi  zagranicą, w szczególności w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.

Jarosław Utrat-Milecki ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym uzyskał też stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego.

W latach 1997-2019 otrzymał dziesięć nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za pracę naukową oraz organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego oraz Medal Edukacji Narodowej za zaangażowanie w działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Warszawskim.

Prowadził wykłady w  języku francuskim, angielskim i niemieckim.