Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych działa w ramach Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych, co zostało potwierdzone ogłoszeniem Biura Rektoratu nr 2 z dnia 21 stycznia 2009 r. (Monitor UW nr 1 z 2009 r.). Został powołany do życia uchwałą Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia 23 kwietnia 2008 roku. Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w dniu 30 listopada 2011 roku jednogłośnie nadała Europejskiemu Ośrodkowi Studiów Penologicznych imię Prof. Genowefy Rejman.

Cele i zadania Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych im prof. G. Rejman

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych służy rozwojowi, integracji oraz upowszechnianiu interdyscyplinarnej wiedzy naukowej na temat:

– kary kryminalnej i innych reakcji prawnokarnych;

– innych form interwencji państwa z użyciem przymusu i przemocy, w tym szczególnie w stosunku do nieletnich;

a także na temat granic władzy karania oraz

– stosowania poza prawnych represji politycznych, akcji militarnych i działań o charakterze polityczno-mafijnym.

Zadaniem Ośrodka jest wyrażanie opinii naukowej w sprawach ideowych podstaw racjonalnej i humanitarnej polityki kryminalnej oraz penitencjarnej, zapewniającej poczucie ładu, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz poszanowanie godności każdego człowieka. Ośrodek podejmuje się tego zadania w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych oraz w ramach syntetyzujących ich osiągnięcia penologicznych studiów integralnokulturowych. Tworzy forum wymiany myśli dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Poszczególne dyscypliny mają dostarczyć wiedzę na temat  społeczno-kulturowych, filozoficznych, ustrojowych, prawno-karnych, politycznych, ekonomicznych i kryminologicznych uwarunkowań i przesłanek rozwoju polityki kryminalnej oraz penitencjarnej. Zagadnienia te rozpatrywane są w Ośrodku przede wszystkim z perspektywy doświadczeń i tendencji rozwojowych wpisujących się w europejską tradycję nauki prawa karnego oraz europejską  refleksję humanistyczną. Szczególne znaczenie przypisuje się podejmowaniu tematów ważnych dla dalszego rozwoju społeczeństw, a wymagających wiedzy interdyscyplinarnej.

Formy aktywności Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych im prof. G. Rejman

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych jest powołany, by podejmować następujące działania:

-opracowanie i realizacja programów naukowo badawczych w zakresie zagadnień penologicznych;

-opracowanie, organizacja, prowadzenie zajęć akademickich związanych z myślą i problematyką penologiczną;

-organizacja sympozjów, seminariów i konferencji na istotne naukowo i społecznie tematy powiązane
z problematyką penologiczną ;

– organizowanie współpracy uczonych z Europy i innych krajów, którzy prowadzą badania ważne

  dla rozwoju myśli penologicznej ;

– wspieranie merytoryczne naukowych inicjatyw studenckich;

– opiniowanie ogólnych założeń polityki kryminalnej i penitencjarnej oraz wynikających z nich rozwiązań

normatywnych oraz instytucjonalnych;

– publikowanie dorobku naukowego w zakresie penologii i nauk pokrewnych;

– formułowanie ekspertyz i udzielanie konsultacji badaczom i instytucjom zainteresowanym problematyką

 penologiczną dotyczących przedmiotu, metodologii, bibliografii tematycznej;

-udzielanie konsultacji prac licencjackich , magisterskich oraz  opracowań naukowych;

-pozyskiwanie środków na prowadzoną działalność z grantów polskich oraz zagranicznych,

Ośrodkiem, w ramach Zakładu, kieruje dr hab. Jarosław Utrat-Milecki prof. uczelni, w organizacji pracy Ośrodka  współpracuje z dr Jadwigą Królikowską. Ośrodek ma stałych konsultantów w Polsce i zagranicą.