dr Katarzyna Wiśniewska

Dr Katarzyna Wiśniewska jest prawnikiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Karnego UJ. Autorka licznych publikacji naukowych i popularno – naukowych z zakresu praw człowieka i prawa karnego procesowego.

W 2019 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Model odpowiedzialności Skarbu Państwa za naruszenia praw i wolności jednostki w związku ze stosowaniem środków karnoprocesowych i penalnych“. W latach 2014 – 2017 była kierownikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki dotyczącego odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa. W roku akademickim 2021/2022 pracowała na Uniwersytecie w Luksemburgu, gdzie zajmowała się europejskim prawem karnym oraz wpływem nowych technologii na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych.

Naukowo interesuje się problematyką praw człowieka, europejskim prawem karnego oraz prawem karnym procesowym i wykonawczym. Zawodowo czynnie wykonuje zawód adwokata.

Jest członkinią Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a także Legal Experts Advisory Panel przy organizacji Fair Trial International.