dr hab. Tomasz Przesławski

Dr hab. Tomasz Przesławski jest prawnikiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej.

Badania Tomasza Przesławskiego koncentrują się wokół prawa karnego, penitencjarnego, więziennej pragmatyki służbowej, oraz prawa cywilnego i administracyjnego w zakresie organizacji wykonywania kary oraz organizacji Służby Więziennej. Interesuje się również problemami ogólnej teorii prawa, które przedstawił w ostatniej swojej książce „ Wybrane zagadnienia prawoznawstwa. Szkice z propedeutyki prawa”. (Warszawa 2018). Aktualnie Tomasz Przesławski  pracuje nad książką dotyczącą funkcjonowania dozoru elektronicznego w Polsce oraz prowadzi badania nad etyką zawodów prawniczych w Polsce.

Tomasz Przesławski ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał doktorat, a następnie habilitację. Ponadto sfinalizował studia w zakresie teologii ogólnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sędzia Sądu Najwyższego.