dr Maciej Tygielski

Dr Maciej Tygielski jest absolwentem Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (praca magisterska „Stanisław Walczak, promotor polskich reform więziennych w latach 1956-1969” – promotor prof. Michał Porowski, recenzent prof. Teodor Szymanowski, przewodniczący komisji egzaminacyjnej prof. Jerzy Kwaśniewski) i Wydziału Prawa i Administracji UW (praca magisterska „Kara ograniczenia wolności. Współczesny obraz na podstawie orzecznictwa wybranych sądów” – promotor prof. Monika Płatek, recenzent dr Piotr Kładoczny, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej prof. Maria Rogacka-Rzewnicka). W 2018 roku obronił na WPiA UW doktorat poświęcony leczniczym środkom zabezpieczającym w prawie karnym. Analizował w nim ewolucję tych środków i ich współczesne funkcjonowanie na podstawie orzecznictwa sądowego.

Koncentruje się na badaniach z zakresu historii więziennictwa, zagadnieniach prawa i polityki penitencjarnej oraz roli wybitnych postaci w procesie wykuwania nowoczesnej myśli penitencjarnej. Senator Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2012-2020. Członek Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”.

Opublikował m.in. “Lecznicze środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem” (WUW, Warszawa 2018), “Środki zabezpieczające dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem w świetle ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – noweli lutowej” (STUDIA IURIDICA, nr 78), “Debata nad środkami zabezpieczającymi w świetle obrad międzynarodowych kongresów penitencjarnych do II wojny światowej” (Czasopismo Prawno-Historyczne, tom LXX – zeszyt 2).