dr Paweł Szczepaniak

Dr Paweł Szczepaniak, ukończył pedagogikę specjalną (specjalność resocjalizacja) w Uniwersytecie Wrocławskim, Od 2000 roku jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR, pełnomocnikiem ds. ECTS.

Specjalizuje się w dziedzinie pedagogiki penitencjarnej, wprowadzaniu do praktyki resocjalizacyjnej i penitencjarnej form sprawiedliwości naprawczej (m.in. mediacji po wyroku). Zaangażowany w modernizowanie polskiego systemu penitencjarnego. Dorobek z tego zakresu przedstawiony w monografiach: Kara pozbawienia wolności a wychowanie Warszawa 2003, Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji Doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe, Red. B. Jezierska, A. Rejzner, P. Szczepaniak, A. Szecówka Warszawa 2013, Polski system penitencjarny Ujęcie integralno-kulturowe, Red. P. Szczepaniak, Warszawa 2013, Sprawiedliwość naprawcza w resocjalizacji więźniów, Warszawa 2016.

Uzyskał doktorat (summa cum laude) w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Łódzki 2000). Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego (oraz członkiem Zarządu) i Stowarzyszenia Mediatorów „Pro Consensu”, absolwentem Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka, mediatorem, członkiem Rady Doradczej Polskiego Centrum Mediacji. Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wystąpił jako ekspert OBWE ds. reformy systemu szkolenia personelu więziennego w Azerbejdżanie (2002). Był także doradcą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Jest pomysłodawcą i przewodniczącym komitetu organizacyjnego Pierwszego Polskiego Kongresu Penitencjarnego (1996, dotąd odbyło się 6 edycji).