dr Elżbieta Bielecka

Dr Elżbieta Bielecka jest pedagogiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników dydaktycznych). Pełni funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Jest opiekunem Koła Naukowego Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Od 1 października 2020 r. jest również Kierownikiem studiów w IPSiR.

Badania Elżbiety Bieleckiej koncentrują się na problematyce pracy z dzieckiem, młodzieżą, rodziną z grupy wysokiego ryzyka. Autorka publikacji z zakresu innowacyjnych metod pracy i programów profilaktyczno-wychowawczych realizowanych w bezpośrednim środowisku życia odbiorców. Obecnie, jako ekspert naukowy, opracowuje Model Kooperacji w Gminach Wiejskich w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Elżbieta Bielecka uzyskała doktorat w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Jest aktywną ekspertką oraz koordynatorką projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in. współzałożycielka i prezes (2005-2013) Stowarzyszenia Program STACJA w Warszawie.