dr Dariusz Schmidt

Dr Dariusz Schmidt jest pedagogiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej, którego jest sekretarzem. Pełni funkcję kierownika specjalizacji „wychowanie resocjalizujące”,  prowadzonej na studiach I stopnia.

Badania Dariusza Schmidta koncentrują się wokół zagadnień resocjalizacji nieletnich i dorosłych w zamkniętych instytucjach korekcyjnych, a także systemów resocjalizacji zakładowej w ujęciu komparatystycznym. Interesuje go kontekst europejski, przede wszystkim krajów niemieckojęzycznych, zarówno w perspektywie współczesnej, jak i ewolucyjnej, gdzie podkreśla wagę rozwiązań pedagogicznych.  Ostatnie publikacje poświęcone są najnowszym tendencjom resocjalizacji w zamkniętych instytucjach korekcyjnych krajów niemieckojęzycznych, zwłaszcza landów niemieckich i kantonów szwajcarskich oraz niemieckiej pedagogice prawa. Obecnie pracuje nad książką poświęconą koncepcji wychowania penitencjarnego autorstwa Georga Michaela von Obermaiera i jego systemowi penitencjarnemu, a także roli Obermaiera w procesie modernizowania więziennictwa z wykorzystaniem instrumentarium pedagogiki.

Dariusz Schmidt ukończył pedagogikę specjalną na specjalności resocjalizacja społecznie niedostosowanych w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie uzyskał również doktorat. Posiada długoletnie doświadczenie w praktycznej działalności resocjalizacyjnej. Uczestniczył w wielu projektach międzynarodowych, poświęconych modernizowaniu więziennictwa. Współpracuje z ośrodkami naukowymi i resocjalizacyjnymi w kraju i za granicą. Jest członkiem Rady Naukowej Akademie für Rechtskultur & Rechtspädagogik oraz International Corrections & Prisons Association. Prowadzi liczne projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.