dr Aneta Domżalska

Dr Aneta Domżalska jest pedagogiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta.

Badania Anety Domżalskiej koncentrują się wokół problematyki nieprzystosowania społecznego, patologii społecznej, probacji. Aneta Domżalska w ramach pracy doktorskiej zbadała zaburzenia zachowania dzieci, których ojcowie odbywają karę pozbawienia wolności. Obecnie przygotowuje publikacje na ten temat oraz pracuje nad kolejnymi projektami badawczymi, dotyczącymi nieprzystosowania społecznego, prognozowania przestępczości, probacji i metodyki pracy resocjalizacyjnej.

Aneta Domżalska uzyskała stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, gdzie w latach 2011-2019 pracowała jako asystent. Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz prowadzi szkolenia i warsztaty interpersonalne.