Misją Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej, powstałego w 1972 roku jest rozwijanie dorobku Warszawskiej Szkoły Resocjalizacji, której prekursorami są Czesław Czapów i Stanisław Jedlewski, a kontynuatorami m.in. prof. Lesław Pytka. Zakład zajmuje się twórczym rozwijaniem teorii wychowania resocjalizującego oraz jej implementacji w praktyce resocjalizacyjnej, adresowanej do różnych grup odbiorców i obejmującej szerokie spektrum: od pracy w środowisku otwartym do oddziaływań w zamkniętych instytucjach wychowawczych i resocjalizacyjnych. Uwzględniony jest kontekst krajowy, europejski i globalny.

Prowadzone w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej badania dotyczą nieprzystosowania społecznego i zaburzeń zachowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Realizujemy projekty z zakresu profilaktyki społecznej, uwarunkowań jakości życia więźniów, inkluzji i readaptacji społecznej oraz resocjalizacji z wykorzystaniem instrumentów pedagogiki resocjalizacyjnej. Dotyczą one współczesnych, innowacyjnych nurtów resocjalizacji, również w ujęciu komparatystycznym. Pracownicy Zakładu zaangażowani są w międzynarodowy projekt „Social professions for supporting youth in a european solidarity context”.  

Prowadzone przez nas kursy obejmują m.in. pedagogikę resocjalizacyjną, pedagogikę penitencjarną, podstawy nauczania resocjalizującego, filozoficzną refleksję nad resocjalizacją, projekty profilaktyczno-wychowawcze. Istotnym elementem dydaktyki Zakładu jest blok przedmiotów metodycznych (prowadzonych głównie w formie warsztatowej), niezbędnych do uzyskania uprawnień pedagogicznych. Koordynujemy specjalizację „Wychowanie resocjalizujące” na studiach I stopnia na kierunku „profilaktyki społeczna i resocjalizacja”.  

Zakład współpracuje z ośrodkami naukowymi i instytucjami życia publicznego w kraju i za granicą, m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Wrocławskim, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Evangelische Hochschule Darmstadt, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy; z fundacjami oraz stowarzyszeniami, m.in. Fundacją Sławek. Nasi pracownicy są członkami Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, Akadiemie der Rechtskultur und Rechtpädagogik, International Corrections and Prison Association, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny. Ponadto Zakład ściśle współpracuje z placówkami o charakterze edukacyjno-wychowawczo-resocjalizacyjnym (m.in. MOS „Kąt”, OS w Wildze) oraz instytucjami korekcyjnymi w krajach niemieckojęzycznych. Wśród licznych inicjatyw pracowników Zakładu można wskazać opiekę nad studenckim Kołem Naukowym Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR UW.