Misją Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej jest rozumieć i wyjaśniać funkcjonowanie norm we współczesnym społeczeństwie. Interesuje nas refleksja nad tym, co społecznie jest konstruowane jako norma lub odstępstwo od niej i jak społeczeństwo reaguje na te zjawiska. Działanie instytucji społecznych, tworzenie polityk publicznych, kontrola społeczna czy społeczne tworzenie prawa to główne obszary prowadzonych przez nas badań. Katedra działa od 1972 roku i twórczo odwołuje się do tradycji jej założyciela prof. Adama Podgóreckiego.

Obecnie w Katedrze Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej prowadzimy badania procesu legislacyjnego, polityki wobec uzależnień, nowych partii populistycznych, rynku pracy, sieci migracyjnych i polityki migracyjnej. Realizowane przez nas projekty badawcze uzyskały wsparcie finansowe m.in. Narodowego Centrum Nauki, Friedrich-Ebert-Stiftung i Brookings Institution.

Prowadzone przez nas kursy obejmują teorię nauk społecznych, socjologię dewiacji, socjologię problemów społecznych, socjologię prawa oraz blok przedmiotów metodologicznych. Ponadto prowadzimy zajęcia dotyczące szczegółowych polityk publicznych pozostających w polu zainteresowań Katedry: migracji, uzależnień czy niepełnosprawności. Koordynujemy specjalizację „Polityki publiczne” na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja.

Katedra wspólnie z Sekcją Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego organizuje coroczne konferencje, a także prowadzi comiesięczne otwarte zebrania naukowe. Współpracujemy z takimi ośrodkami naukowymi i instytucjami życia publicznego jak Instytut Studiów Politycznych PAN, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Instytut Spraw Publicznych i Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej.