Misją Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej jest rozumieć i wyjaśniać funkcjonowanie norm we współczesnym społeczeństwie. Interesuje nas refleksja nad tym, co społecznie jest konstruowane jako norma lub odstępstwo od niej i jak społeczeństwo reaguje na te zjawiska. Działanie instytucji społecznych, tworzenie polityk publicznych, kontrola społeczna czy społeczne tworzenie prawa to główne obszary prowadzonych przez nas badań. Katedra twórczo odwołuje się do tradycji założonego w 1972 roku przez prof. Adama Podgóreckiego Zakładu Socjologii Norm i Patologii Społecznej.

Obecnie w Katedrze Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej prowadzimy badania procesu legislacyjnego, polityki wobec uzależnień, nowych partii populistycznych, rynku pracy, sieci migracyjnych i polityki migracyjnej. Realizowane przez nas projekty badawcze uzyskały wsparcie finansowe m.in. Narodowego Centrum Nauki, Friedrich-Ebert-Stiftung i Brookings Institution.

Prowadzone przez nas kursy obejmują teorię nauk społecznych, socjologię dewiacji, socjologię problemów społecznych, socjologię prawa oraz blok przedmiotów metodologicznych. Ponadto prowadzimy zajęcia dotyczące szczegółowych polityk publicznych pozostających w polu zainteresowań Katedry: migracji, uzależnień czy niepełnosprawności. Koordynujemy specjalizację „Polityki publiczne” na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja.

Katedra wspólnie z Sekcją Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego organizuje coroczne konferencje, a także prowadzi comiesięczne otwarte zebrania naukowe. Współpracujemy z takimi ośrodkami naukowymi i instytucjami życia publicznego jak Instytut Studiów Politycznych PAN, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Instytut Spraw Publicznych i Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej.