dr Katarzyna Witkowska-Rozpara

Dr Katarzyna Witkowska-Rozpara jest prawnikiem i kryminologiem. W IPSiR pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej.

Zainteresowania badawcze Katarzyny Witkowskiej-Rozpara w istotnym stopniu koncentrują się na problematyce polityki kryminalnej – realizowanej w Polsce, jak i na świecie; zarówno w aspekcie analizy czynników kształtujących współczesne polityki kryminalne, jak i badania zasadności oraz efektywności konkretnych już rozwiązań przyjmowanych na poziomie ustawowym w obszarze prawnokarnym, w dalszej kolejności realizowanych w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Problematyce zmian w polityce kryminalnej poświęcone są liczne publikacje Katarzyny Witkowskiej-Rozpara, (m.in. praca „Kara ograniczenia wolności w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 roku. Zagadnienia materialnoprawne, [w:] P. Frąckowiak, M. Szykut (red.), Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych, Toruń 2017). Szczególnym obszarem zainteresowań Katarzyny Witkowskiej-Rozpara są korelacje istniejące na linii media (medialny obraz przestępczości) – przestępczość – polityka kryminalna oraz zjawisko populizmu penalnego. Analizie tej problematyki poświęcona jest, m.in. monografia zatytułowana „Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna” (Warszawa 2011), jak również opublikowana w roku 2018 praca pt. Medialny obraz procesów sądowych z orzeczeniem kary dożywotniego pozbawienia wolności – o znaczeniu sprawozdawczości sądowej (we współautorstwie z M. Markowską), która ukazała się w publikacji zbiorowej, zatytułowanej „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara”, pod red. M. Ejchart-Dubois, M. Niełacznej i A. Rzeplińskiego (Warszawa 2018). Najnowszym obszarem badawczym doktor Witkowskiej-Rozpara jest problematyka prognozowania kryminologicznego przy środkach związanych z poddaniem sprawcy próbie, a zwłaszcza rola i znaczenie prognozy kryminologicznej przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary.

Katarzyna Witkowska-Rozpara ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiując od drugiego roku w ramach Indywidualnego Toku Studiów, pod opieką naukową Prof. dr hab. Andrzeja Marka. Na czwartym roku studiów złożyła pomyślnie egzamin magisterski, następnie podjęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W roku 2010 uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych (specjalność: prawo karne i kryminologia). W latach 2006-2008 była współpracownikiem Gazety Prawnej. Jest członkiem European Society of Criminology (ESC) oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. S. Batawii.