Nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się książka autorstwa dra hab.
Mirosława Góreckiego, profesora uczelni z Zakładu Teorii i Metod Pracy Socjalnej IPSiR pod tytułem: „Alberto Marvelli”.

Zapraszamy do lektury!

W książce zaprezentowano historię, strukturę organizacyjną, założenia programowe, sfery działania,
przygotowanie religijne i moralne członków Włoskiej Akcji Katolickiej, biografię wybitnego
włoskiego działacza społecznego Alberta Marvellego (1918–1946), nazwanego przez biografów
„robotnikiem miłosierdzia”, oraz wybór jego pism (Dziennik, Listy, Przemówienia do młodzieży,
Rozważania duchowe, Fragmenty polityczne). Na przykładzie życia Marvellego przedstawiono
wpływ formacji religijnej na zaangażowanie w służbę społeczną i jej odniesienia ideowe.

Słowa kluczowe: Alberto Marvelli, Włoska Akcja Katolicka, działacz społeczny, praca
socjalno-charytatywna w środowisku lokalnym.


Alberto Marvelli
The book presents the history, organizational structure, major objectives, spheres of action, religious
and moral preparation of the members of the Italian Catholic Action. It also explores the life of an
eminent social activist Alberto Marvelli (1918–1946), called by his biographers „a labourer of
mercy”, and discusses his selected works (Diary, Letters, Speeches to the Youth, Spiritual
Reflections, Political Fragments). On the example of Marvelli’s life, the author shows the influence
of religious formation on the commitment to social service and its ideological references.

Keywords: Alberto Marvelli, Italian Catholic Action, social activist, social and charity work in local
environment.


Więcej informacji o publikacji na stronie wydawcy:
https://www.wuw.pl/product-pol-18165-Alberto-Marvelli.html