Nowa monografia pracownika Katedry kryminologi i polityki kryminalnej IPSIR dr Pawła Ostaszewskiego pt. „Między przemocą ekonomiczną a karaniem za długi. Kryminologiczne studium przestępstwa niealimentacji” wydana nakładem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.
Stanowi ona całościową analizę zjawiska niealimentacji w Polsce, zakładającą diagnozę jego rozmiarów i uwarunkowań, czynników na nie wpływających oraz jego konsekwencji. Szczegółowym celem publikacji była także ocena wpływu najistotniejszej zmiany treści przepisów penalizujących to przestępstwo, jaka miała miejsce od momentu ich ogłoszenia w Polsce w 1932 r., czyli nowelizacji treści art. 209 kodeksu karnego wprowadzonej ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Jak wskazują recenzentki pracy:

„Oddawana do rąk Czytelników praca stanowi niezwykle ciekawe studium przestępstwa niealimentacji dokonane głównie z perspektywy kryminologicznej, choć nie brak w nim także elementów dogmatycznych i prawnoporównawczych. Monografia jest aktualnym i cennym opracowaniem podbudowanym żmudną pracą badawczą, a wzbogacają ją liczne tabele i wykresy, które pozwalają na lepszą percepcję przekazywanych treści. Autor pracy dołożył wszelkiej staranności, aby uzyskane w toku procesu badawczego dane i informacje wykorzystać w sposób możliwie pełny, obiektywny i rzetelny. Do grona odbiorców pracy można z całą pewnością zaliczyć teoretyków i praktyków w obszarze szeroko pojętych nauk penalnych, a także studentów, aplikantów i doktorantów, którzy mogą nie tylko czerpać wiedzę, ale też kształtować swój warsztat badawczy, analizując tok procesu badawczego zaprezentowany w monografii”.

 Z RECENZJI PROF. DR HAB. EWY GUZIK-MAKARUK

„Na szczególnie pozytywną ocenę zasługuje uwzględnienie i […] wyczerpujące opracowanie przez Autora szeregu zagadnień kryminologicznych związanych bezpośrednio z tematem monografii, a  dotyczących problemu przemocy domowej, przemocy w rodzinie, przemocy ekonomicznej czy w ogóle zagadnień koncepcji przemocy. Na wyróżnienie zasługuje też część prawnoporównawcza […]. W pracy opracowano również część badawczą stanowiącą, w najważniejszej części, badania aktowe, które objęły losową próbę 311 spraw sądowych o przestępstwo z art. 209 k.k., zakończonych w 2020 r., i skupiły się na przebiegu postępowania, osobie sprawcy i pokrzywdzonego, charakterystyce czynu i prawno-karnej reakcji na ten czyn. Autor uwzględnia w monografii i wnikliwie omawia na najwyższym poziomie naukowym szereg pojawiających się – teoretycznych i praktycznych – problemów związanych ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi niewywiązywania się z obowiązku alimentacji”.

Z RECENZJI DR HAB. BARBARY NAMYSŁOWSKIEJ-GABRYSIAK

http://wydawnictwo.iws.gov.pl/produkt/miedzy-przemoca-ekonomiczna-a-karaniem-za-dlugi-kryminologiczne-studium-przestepstwa-niealimentacji/