W dniach 23-24 września 2021 br., odbędzie się w Ełku, pod patronatem prezydenta miasta Ełk, Forum dla Rodziny pt.: Interdyscyplinarne konteksty współczesnych problemów rodzin. Tłem organizowanego spotkania jest projekt Sojusz dla Rodziny – międzynarodowe przedsięwzięcie realizowane przez Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej, wspólnie z miastem Ełk oraz FOM Hochschule für Oekonomie&Management, Essen/München, w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Proponowana formuła stanowić ma próbę połączenia konferencyjnych elementów naukowo-teoretycznej oraz badawczej refleksji nad problematyką wsparcia instytucji rodziny z perspektywą praktyków – kluczowych aktorów życia społeczności lokalnych (samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych).

Partnerami naukowymi wydarzenia są m.in. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katedra Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Uczestnictwo w Forum jest nieodpłatne. Chętnych zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu miasta Ełk.