Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne UW 12 maja 2023 nadała absolwentce IPSiR Karolinie Całkowskiej-Krawczyk stopień doktora socjologii.
Dysertacja doktorska nosi tytuł „Początki penologii – kara jako element społeczeństwa demokratycznego. Studium twórczości Francisa Liebera”. Została napisana pod kierunkiem dr hab. Jarosława Utrat-Mileckiego prof. ucz. Praca przedstawia dokonania naukowe Francisa Liebera – dziewiętnastowiecznego amerykańskiego intelektualisty o niemieckich korzeniach – związane z karą kryminalną i systemami penitencjarnymi. W pracy zawarty został opis poglądów na temat kary i więziennictwa Francisa Liebera jako elementu jego koncepcji liberalnego społeczeństwa demokratycznego, oraz powołania i zdefiniowania przez niego penologii, czyli zinstytucjonalizowanej dyscypliny badającej karę. 
Praca przedstawia moment rozpoczęcia naukowej refleksji o karze w jej społecznym wymiarze. Studium ukazuje także powiązania wartości i myśli w kulturze zachodniej – Francis Lieber jako transatlantycki intelektualista współtworzył naukę amerykańską wdrażając europejskie wzorce.
Poprzez dorobek Francisa Liebera ukazany jest rozwój nauk społecznych w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku i przełom w postrzeganiu kary kryminalnej. Praca dokumentuje ważny dorobek naukowy, szerzej nieznany w polskim dyskursie naukowym, oraz historyczny moment istotny dla rozwoju penologii, penitencjarystyki, socjologii i historii nauk społecznych.