Konferencja Praca socjalna w Polsce. Wokół wolności i obywatelskości to pierwsze z cyklu wydarzeń organizowanych w ramach obchodów 50–lecia Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Utworzony w marcu 1972 roku jako placówka interdyscyplinarna i pozawydziałowa nakierowany był na badania problemów społecznych oraz kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr dla różnego rodzaju instytucji prowadzących działalność profilaktyczną, pomocową  i resocjalizacyjną.

Uchwałą Senatu UW nr 124 z 23.04.1997 roku w IPSiR utworzony został Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej, którego pierwszym kierownikiem został dr hab. Jerzy Szmagalski, prof. UW.

W 2008 roku uruchomiono studia I stopnia na kierunku praca socjalna, zaś w roku 2021 roku zostały powołane studia II stopnia.

Jubileusz powołania Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji zbiega się w czasie z 50-leciem pracy naukowej Profesora Jerzego Szmagalskiego. W trakcie konferencji odbędzie się promocja monografii naukowej dedykowanej Jubilatowi.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do spotkania osób zajmujących się teorią i praktyką pracy socjalnej, kształceniem w obszarze pracy socjalnej i prowadzących badania różnych aspektów rzeczywistości społecznej, związanych z udzieleniem profesjonalnego wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu trudności i problemów doświadczanych przez osoby, rodziny i społeczności. 

Zapraszamy do udziału tych z Państwa, którzy zainteresowani są problematyką mieszczącą się w następujących obszarach tematycznych:

I – Praca socjalna – Makro praktyka pracy socjalnej i praca środowiskowa

II – Praca socjalna – Mikro praktyka i kliniczna praca socjalna

III – Edukacja i praktyka pracy socjalnej – refleksja nad teraźniejszością i kierunkami zmian

IV – Prawa człowieka a praca socjalna

Chcemy, aby spotkanie miało partycypacyjny charakter, umożliwiający otwarty dialog pomiędzy wszystkimi uczestnikami oraz wymianę myśli i poglądów.

Planowane jest przygotowanie publikacji w pracy zbiorowej i/lub publikacja nadesłanych tekstów w specjalnym numerze czasopisma „Praca socjalna”.

Kontakt do organizatorów:

konferencja.pracasocjalna.50lat.ipsir@uw.edu.pl

PROGRAM KONFERENCJI