Streszczenie 16:93-107

Kwaśniewski, Jerzy (2015) Motywacja przestrzegania prawa. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 16: 93-107.

 
Streszczenie: 
Artykuł jest przedrukiem rozdziału autora nt. społecznych uwarunkowań przestrzegania prawa z książki: A. Podgórecki, J. Kurczewski, J. Kwaśniewski, M. Łoś: „Poglądy społeczeństwa polskiego na moralność́ i prawo”, Warszawa KiW, 1971, poświęconego wynikom badań przeprowadzonych w 1968 roku nt. motywacji przestrzegania norm prawa drogowego; zakazu przechodzenia przez jezdnie przy czerwonym świetle. Przestrzeganie norm prawa drogowego mierzone było zarówno odpowiedziami na pytania ankiety, jak i obserwacjami zachowań ludzi na przejściach przez jezdnię przy czerwonym świetle. W badaniach wyodrębnione zostały rożne rodzaje motywów przestrzegania prawa oraz ich uwarunkowania demograficzno-społeczne oraz osobowościowe.
 
Słowa kluczowe: 
przestrzeganie prawa, motywacja pro normatywna, obawa przed karą, internalizacja norm