Streszczenie 16:48-64

 

Żurawska, Magdalena (2015) Homogamia małżeńska jako rodzaj nieformalnej kontroli społecznej, służącej reprodukcji panującego ładu społecznego. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 16: 48-64.

 

Streszczenie:

Artykuł stanowi próbę uchwycenia stopnia dynamiki społecznej w obszarze doboru małżeńskiego. Omówione zostały czynniki mające wpływ na dobór małżeński, z położeniem nacisku na perspektywę teorii strukturalnych, zgodnie z którą skutkiem procesu socjalizacji jednostek do życia w społeczeństwie jest zdobywanie określonych kapitałów: społecznego, ekonomicznego, kulturowego. W społeczeństwie ściśle stanowym dziedziczenie tych zasobów było jednoznaczne z reprodukcją i odtwarzaniem podziałów społecznych. W społeczeństwach otwartych ruchliwość jednostek powinna być wyższa, a nierówności relacyjne niższe. Analiza danych Europejskiego Sondażu Społecznego z lat 2002-2003 i 2004-2005 pozwala zarysować kształt homogamii małżeńskiej w Polsce pod względem poziomu wykształcenia i wykonywanego zawodu.

 

Słowa kluczowe:

homogamia małżeńska, struktura wykształcenia mężczyzn i kobiet w Polsce, dobór małżeński, reprodukcja ładu społecznego, dziedziczenie kapitałów