Streszczenie 16:127-147

 

Świeca, Leszek J. (2015) Norma społeczno-kulturowa/prawna (art. 207 k.k.) versus patologiczne normy społeczno-kulturowe w komunikacji społecznej. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 16: 127-147.

 

Streszczenie:

W świetle normy teoretycznej bezdyskusyjny wydaje się̨ nakaz przestrzegania kluczowej dla rodziny normy społeczno-kulturowej/prawnej, skodyfikowanej w art. 207 k.k. Przeprowadzone badania empiryczne wykazały, że niektóre spośród powszechnie stosowanych w rodzinach dysfunkcyjnych norm społeczno-kulturowych są̨ łamane i najprawdopodobniej pochodzą̨ od patologicznych grup społecznych lub całych systemów społeczno-kulturowych. Normy patologiczne dopuszczają̨ łamanie skodyfikowanych norm prawnych oraz moralnych, co przejawia się̨ m.in. poprzez przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec kobiet i dzieci (w przypadku gdy sprawca jest w stanie uargumentować́ przemoc, której się̨ dopuszcza, a przytoczone przez niego argumenty będą mieściły się̨ w zbiorze argumentów zawartych w powszechnej dla danej zbiorowości patologicznej normie).

 

Słowa kluczowe:

art. 207 k.k., rodzina, norma, przemoc w rodzinie, koncepcje normalności, komunikacja interpersonalna