Streszczenie 15:82-114

Śledzińska, Klaudia (2014) Etyka kreatywności — nowe ramy normatywne funkcjonowania w paradygmacie zmiany. "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 15: 82-114.

 

Streszczenie:

Artykuł jest próbą zaprezentowania modelu etyki kreatywności jako odpowiedzi na zmianę paradygmatu decydującego o podstawowych kompetencjach wymaganych w większości aktywności zawodowych.Wprzypadku kreatywności, jako pożądanej kompetencji zawodowej, wypracowanie spójnych ram normatywnych ma głębokie uzasadnienie. Funkcjonowanie w jasno zdefiniowanych granicach pozwala na integrację wszystkich czterech wymiarów natury człowieka: duchowego, intelektualnego, emocjonalnego i cielesnego, a następnie na realizację odkrytego w nich potencjału dzięki zdolności do transcendencji. Etyka kreatywności wskazuje, że ramy normatywne powinny być właściwie rozumiane i starannie opracowane we wszystkich swoich istotnych elementach, tak aby uznane jako własne stwarzały przestrzeń bezpieczeństwa ontologicznego i jednocześnie inspirowały do działania kreatywnego — zgodnie z wymaganiami postępu cywilizacyjnego. System normatywny, który w swych podstawach odwołuje się do obiektywnych zasad prawdy, godności, wolności, odpowiedzialności, odwagi, miłości, radości, uczciwości, tolerancji, dzięki przyjęciu odpowiedniej struktury narracyjnej — w proponowanym ujęciu został on wpisany wmetaforę domu—może się stać wyraźnym punktem odniesienia dla realizacji jednostkowych pragnień i predyspozycji.

 

Słowa kluczowe:

etyka kreatywności, paradygmat zmiany, ramy normatywne