Streszczenie 15:28-41

Pląsek, Rafał (2014) Edukacja powszechna jako narzędzie ideologicznie zorientowanej kontroli społecznej. "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 15: 28-41.

 

Streszczenie:

Pisząc o edukacji powszechnej, nie sposób polemizować ze stwierdzeniem, że szkoła jest ze sferą ideologiczną powiązana w sposób szczególny. Programy szkolne mogą być narzędziem sprawowania kontroli społecznej w tym sensie, że pozwalają na transmisję i reprodukcję określonego rodzaju wiedzy, co za tym zaś idzie — zgodnie z koncepcją wiedzy/władzy Michela Foucaulta — utrzymywanie status quo bądź zmiany w strukturze stosunków władzy. W tekście zaprezentowano tradycyjne i współczesne ujęcia teoretyczne traktujące edukację powszechną jako narzędzie ideologicznie zorientowanej kontroli społecznej. Jako praktyczną egzemplifikację zagadnienia autor przywołuje obecną dyskusję dotyczącą edukacji seksualnej w polskiej szkole, prezentując przykłady prób wpływania przez różne — ideologicznie nieobojętne — środowiska na kształt i formę wiedzy przekazywanej w ramach programu szkolnego.

 

Słowa kluczowe:

kontrola społeczna, ideologia, edukacja powszechna, edukacja seksualna