Streszczenie 23:97-116

Peisert, Arkadiusz (2014) Problemy ewaluacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 23: 97-116.

 

Streszczenie:

Artykuł jest oparty na obszernych badaniach przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego (PPiO) w Polsce” finansowanego z PO KL EFS z moim skromnym udziałem jako redaktora raportu końcowego. Prezentowany problem wykracza jednak poza ramy opublikowanego już raportu i dotyczy problemów ewaluacji tej formy oddziaływania społecznego. Nie ulega wątpliwości, że uwikłanie w problemy prawne jest silnym czynnikiem generującym wykluczenie społeczne. Perspektywa stworzenia kompleksowego systemu poradnictwa zmienia rolę samego poradnictwa, przesuwając je (częściowo) z obszaru obywatelskiej aktywności typu non-profit do obszaru odpowiedzialności państwa. Mimo oczywistych korzyści (środki na działalność dla biur poradnictwa) rodzi to jednak ryzyko instrumentalizacji tej formy działalności i rozkładu pewnych zasobów kapitału społecznego, który rozwinął się dzięki niej.

 

Słowa kluczowe:

ewaluacja, poradnictwo prawne i obywatelskie, kapitał społeczny