Streszczenie 23:19-48

Lizińczyk, Sebastian (2014) Próby i skuteczne samobójstwa w polskim systemie penitencjarnym w latach 2010-2013 - wybrane charakterystyki penitencjarne. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 23: 19-48.

 

Streszczenie:

Prewencja suicydalna osadzonych, realizowana jest we wszystkich jednostkach penitencjarnych kraju. Instrukcja w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności, wprowadziła 3-stopniowy model oddziaływań: profilaktyka presuicydalna I rzędu (dla wszystkich osadzonych), II rzędu (dla osadzonych z wysokim ryzykiem suicydalnym) oraz profilaktyka postsuicydalna (dla osadzonych po próbie samobójczej). Działania te wymagają koordynacji i sprawnej komunikacji wielu pionów służby więziennej. Przedmiotem badań opisanych w artykule jest charakterystyka samobójstw w izolacji w latach 2010–2013. Analiza danych z grupy osadzonych podejmujących próby (N=75) oraz osadzonych którzy dokonali samobójstwa (N=77), w zakresie wskaźników dotyczących ryzyka suicydalnego, pozwoliła oszacować szereg istotnych różnić międzygrupowych. Zidentyfikowano czynniki socjodemograficzne, charakterystyki penitencjarne oraz czasowość badanych zdarzeń. Uzyskane rezultaty dostarczają danych mogących mieć zastosowanie w doskonaleniu metod prewencji suicydalnej w więziennictwie.

 

Słowa kluczowe:

próby samobójcze i samobójstwa w więzieniach, prewencja suicydalna w izolacji, wskaźniki ryzyka suicydalnego