Streszczenie 22:7-24

Subramanian, Lakshmi (2013) Criminalising the subject: law, social reform in Colonial India. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 7-24.

 

Streszczenie:

W artykule omówiono pojęcie podmiotu skolonizowanego, które wyłoniło się w toku procesu prawnego oraz z rzeczywistości społecznej, która nadała mu kontekst społeczny. W niektórych przypadkach podmiot skolonizowany sprowadzano do przestępcy, w innych wymazywano wręcz z kart historii. W obu przypadkach proces ten odzwierciedlał złożoność i niejasność roli prawa w procesie wykonywania władzy kolonialnej i w przyjętym projekcie państwa. Autor stara się wskazać odnośne przykłady i dowieść, że warto ponownie spojrzeć na społeczną historię prawa, lub też, innymi słowy, ocenić stosunek prawa do szerszych relacji społecznych. Państwo kolonialne musiało współzawodniczyć z innymi tradycyjnymi źródłami władzy jak i walczyć o prawo do odebrania życia sobie lub innym. Artykuł odwołuje się do konkretnych przykładów interwencji państwa i określania przestępczości. Nie ma na celu dowieść wyjątkowości sytuacji społeczeństwa hinduskiego; chce raczej zwrócić uwage na te obszary niejasności, które sprawiły, że ustanowienie prawa kolonialnego stało się skomplikowanym projektem, naznaczonym napięciami i niejednoznacznościami. Brak otwartego potępienia niektórych praktyk oraz skłonność do lączenia religii ze zwyczajem i tradycją doprowadziły do patologizacji Indii jako miejsca trwałych różnic oraz do skazania Hindusów na życie w stanie oczekiwania na odkładaną naprawę i reformy.

 

Słowa kluczowe:

Indie Kolonialne (Brytyjskie), prawo, podmiot, kryminalizacja, sati, thugowie, dewadasi