Streszczenie 22:25-53

Przesławski, Tomasz (2013) Postępowania sądowe w sprawach o odszkodowanie (zadośćuczynienie) z tytułu nieprawidłowego wykonania kary pozbawienia wolności (tymczasowego aresztowania). „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 25-53.

 

Streszczenie:

Autor omawia kwestię odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkód wyrządzonych w zakładach karnych (aresztach śledczych). Przedstawiona jest wykładnia przesłanek prawnych powołanej odpowiedzialności w orzecznictwie sądowym, jak również jej społeczny rezultat w postaci finansowego obciążenia Skarbu Państwa w przypadku wyroków zasądzających odszkodowania (zadośćuczynienia). Wskazane są szczegółowo faktyczne przyczyny dochodzonych przez poszkodowanych roszczeń oraz ich kwalifikacja prawna. Analizie poddano powództwa cywilne związane z pobytem w zakładzie karnym (areszcie śledczym) obejmujące roszczenia o zadośćuczynienie (odszkodowanie) jak również roszczenia o charakterze niemajątkowym z tytułu szkód niemajątkowych (naruszenia dóbr osobistych). Ponadto scharakteryzowano roszczenia związane z naprawieniem szkód majątkowych w mieniu i na osobie wywołanych postępowaniem funkcjonariuszy (pracowników) Służby Więziennej. W artykule postuluje się ukierunkowanie polityki penitencjarnej na takie ukształtowanie organizacji Służby Więziennej, która eliminowała by przypadki skutecznego dochodzenia roszczeń ze strony osób przebywających w zakładach karnych (aresztach śledczych) ze względu na ich bezpodstawność.

 

Słowa kluczowe:

sprawy o odszkodowanie, przyczyny roszczeń odszkodowawczych więźniów, naprawianie szkód w mieniu i na osobie więźniów, polityka penitencjarna