Streszczenie 22:153-187

Florczykiewicz, Janina (2013) Poczucie marginalizacji u osadzonych i jego uwarunkowania – sprawozdanie z badań. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 22: 153-187.

 

Streszczenie:

Wartykule przedstawione zostały badania nad poczuciem marginalności osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności. Objęto nimi 510 osadzonych, mężczyzn, odbywających karę w różnych typach i rodzajach zakładów karnych. Przyjęto założenie, że jedną z konsekwencji wykluczenia społecznego związanego z odbywaniem kary pozbawienia wolności jest powstanie u niego poczucia marginalności. Celem badań było ustalenie rozmiarów poczucia marginalności i określenie wpływu na jego wielkość uwarunkowań zewnętrznych wynikających z organizacji sposobu odbywania kary pozbawienia wolności oraz stopnia demoralizacji skazanego. Analizie poddano wpływ pięciu zmiennych: rodzaju i typu zakładu karnego, systemu odbywania kary, uczestnictwawpodkulturzewięziennej oraz charakteru popełnionych przestępstw.

 

Słowa kluczowe:

marginalizacja, marginalność, poczucie marginalności, stygmatyzacja, więzienie