Streszczenie 21:71-88

Pląsek, Rafał (2013) Między opieką a kontrolą. Świadczenia socjalne jako narzędzie kontroli społecznej. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21: 71-88.

 

Streszczenie:

W niniejszym artykule funkcjonowanie polskiego systemu pomocy społecznej ujęto w perspektywie zachodzących w jego zakresie mechanizmów kontroli społecznej. Krytycznie analizując zapisy ustawodawstwa regulującego działalność instytucji pomocy społecznej, wskazano na te jej aspekty, których aktualny kształt zdaje się mieć największy wpływ na kształtowanie zachowań beneficjentów pomocy. Szczególną uwagę poświęcono celowi pomocy, który wyłania się z definiujących ją przepisów, zasadom jej przyznawania, oraz wysokości świadczeń.

 

Słowa kluczowe:

pomoc społeczna, kontrola społeczna, świadczenia socjalne