streszczenie 20:67-78

Bielecka, Elżbieta (2012) Kreatywność i potencjał młodzieży ze środowisk defaworyzowanychPrace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 20: 67-78.

 

Streszczenie:

Artykuł prezentuje projekt „RE-MEDIUM” zrealizowany przez Stowarzyszenie Program STACJA, skierowany do młodzieży pochodzącej z rodzin niewydolnych wychowawczo. Projekt miał na celu zaproponowanie młodzieży alternatywnych i konstruktywnych form spędzania czasu wolnego. Działania realizowane metodą pracy z projektem koncentrowały się wokół szeroko pojętej edukacji medialnej. Wśród zakładanych krótko - i długofalowych efektów było nakręcenie filmu według pomysłu i przy udziale uczestników zajęć. W filmie „Nie lubię Antka” młodzi ludzie ukazują swoją siłę, ambicję i wytrwałość w dążeniu do kształtowania osobowości, przekraczania dotychczasowych granic własnego rozwoju osobistego i społecznego. Wiedzę i doświadczenia wyniesione z zajęć wykorzystują do artystycznego ukazania samych siebie — zdolności, marzeń i zainteresowań, stosując przy tym nieodkryte wcześniej środki wyrazu.

 

Słowa kluczowe:

młodzież, nuda, środowiska defaworyzowane