streszczenie 20:203-244

Kwaśniewski, Jerzy (2012) Powstanie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. W świetle ocalałych dokumentów. „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 20: 203-244.

 

Streszczenie:

Potrzeba interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień patologii społecznej ujawniła się na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w ramach prac Sekcji Socjotechniki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, poświęconych tym problemom. Właśnie w tym środowisku powstała myśl stworzenia Instytutu, który koncentrowałby całokształt badań i ekspertyz naukowych w tej dziedzinie. Z konkretną inicjatywą organizacyjną wystąpiła grupa uczonych, pracujących na kilku różnych wydziałach UniwersytetuWarszawskiego. Wwyniku tej inicjatywy Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego powołało w dn. 27 marca 1972 r. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji U.W. jako placówkę interdyscyplinarną i pozawydziałową.Wpaździerniku 1972 r. IPSiR podjął działalność badawczą i dydaktyczną.WArchiwum UWnie zachowały się żadne dokumenty dotyczące powstania i działania IPSiR; rektor prof. Zygmunt Rybicki odchodząc z Uniwersytetu zniszczył jesienią 1980 r. wszystkie dokumenty z okresu swoich rządów w UW. Niżej prezentowane dokumenty dotyczące powstania IPSiR zachowały się przypadkowo w rękach prywatnych osób.

 

Słowa kluczowe:

historia nauk społecznych, interdyscyplinarność, profilaktyka społeczna, resocjalizacja, socjotechnika