O instytucie >> Publikacje >> "Prace IPSIR UW" >> Tom specjalny: POLITYKI PUBLICZNE, NAUKI O POLITYCE PUBLICZNEJ

Tom specjalny: POLITYKI PUBLICZNE, NAUKI O POLITYCE PUBLICZNEJ

Zaproszenie do zgłaszania artykułów

Polityki publiczne, czyli dziedzina systemowych, uporządkowanych działań państwa i jego obywateli, które wypływają z wytworzonej zobiektywizowanej wiedzy i są podejmowane, aby rozwiązywać kluczowe problemy zbiorowe (Zybała 2012: 13) cieszą się ostatnio rosnącym zainteresowaniem badaczy w Polsce; „nauki o polityce publicznej” wpisane zostały dwa lata temu do wykazu dyscyplin naukowych. Z jednej strony, jest to zainteresowanie wynikające z potrzeby dostarczania naukowej wiedzy, na podstawie której decydenci kształtują polityki publiczne oraz oceniają skuteczność dotychczasowych polityk (Szarfenberg 2013, Woźnicki 2012). Z drugiej strony, jest to namysł nad życiem publicznym noszący charakter nauk podstawowych, którego celem jest refleksja teoretyczna, a nie bezpośrednie zastosowanie. W Polsce refleksja nad zastosowaniami nauk społecznych w celu racjonalnej rekonstrukcji społeczeństwa ma bardzo długą tradycję i uprawiana była również pod innymi nazwami niż nauki o polityce publicznej. Ważnym tego rodzaju projektem była np. koncepcja Polityki Prawa Leona Petrażyckiego, a także: Polityka Karna i Penitencjarna, Polityka Społeczna, czy Adama Podgóreckiego prakseologiczna koncepcja Socjotechniki, jako nauki praktycznej o skutecznych sposobach dokonywania zamierzonych zmian społecznych przy uwzględnieniu określonych wartości i ocen, rozwijane w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Zainteresowanie politykami publicznymi występuje w obrębie różnych dyscyplin: socjologii, politologii, prawoznawstwa, nauk o zarządzaniu, psychologii, ekonomii czy kryminologii. Często badania nad nimi przekraczają granice dyscyplin, które w różnych perspektywach pokazują konkretną kwestię społeczną.

W planowanym tomie specjalnym kwartalnika naukowego „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” zamierzamy podjąć zarówno zagadnienia teoretyczne dotyczące nauk o politykach publicznych jak i osadzone w badaniach empirycznych zagadnienia dotyczące konkretnych obszarów polityk publicznych. Zapraszamy do zgłaszania artykułów dotyczących także metodologii nauk o polityce publicznej, historii naukowej refleksji nad politykami publicznymi oraz instytucjami polityk publicznych.

- Jaki jest obecnie w Polsce wpływ nauk społecznych na kształtowanie polityk publicznych?

- Czy polityki publiczne w Polsce są skuteczne?

- Jacy aktorzy wpływają na kształtowanie polityk publicznych: państwo, grupy interesu, społeczeństwo obywatelskie, Unia Europejska?

- Czy i w jakim sensie można mówić o naukach o polityce publicznej jako o dyscyplinie naukowej?

 

Szarfenberg, Ryszard (2013) O bliskim związku i wzajemnych inspiracjach między polityką publiczną i polityką społeczną. „Problemy Polityki Społecznej”, 22: 149-166.

Woźnicki, Jerzy (2012) Nowa dyscyplina – „nauki o polityce publicznej” usytuowana w dziedzinie nauk społecznych. „Nauka”, 1: 133-151.

Zybała, Andrzej (2012) Polityki publiczne. Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

 

Terminy:

30 września 2015 r. – nadsyłanie artykułów

grudzień 2015 r. publikacja tomu specjalnego

 

Artykuły prosimy przygotowywać zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie czasopisma [LINK].

Zgłoszone teksty po wstępnej ocenie redakcji zostaną poddane standardowemu procesowi recenzyjnemu.

Pytania i artykuły prosimy kierować na adres: psir-redakcja@uw.edu.pl

 

Pobierz wersję pdf zaproszenia do zgłaszania artykułów [PDF].