Streszczenie 31-32:53-72

Karłyk-Ćwik, Anna (2016) Humor jako płaszczyzna oporu wobec negatywnych doświadczeń wspomagająca proces resocjalizacji. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 31-32: 53-72.

 

Streszczenie:

Refleksje i badania nad humorem młodzieży niedostosowanej społecznie w kontekście koncepcji resilience wynikają z potrzeby redefinicji procesu pogrążonej w kryzysie polskiej resocjalizacji poprzez otwarcie się teorii i praktyki resocjalizacyjnej na inspirujące koncepcje oraz wynikające z nich nowoczesne rozwiązania. Prezentowane w tekście rozważania mają na celu zainteresowanie badaczy, teoretyków i praktyków resocjalizacji problematyką humoru postrzeganego w kategoriach płaszczyzny oporu umożliwiającej nieletnim odbicie się od dna i uzyskanie oczekiwanego poziomu społecznego przystosowania. Teoretyczne ramy zaprezentowanej analizy adaptacyjnych i kreacyjnych funkcji humoru w kontekście resocjalizacji stanowią dwie koncepcje z obszaru psychologii pozytywnej: koncepcja resilience oraz koncepcja stylów humoru.

 

Słowa kluczowe:

humor, funkcje humoru, resocjalizacja, płaszczyzna oporu, resilience